Προδημοσίευση προγράμματος επιδότησης στον τομέα της Μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας Μέτρο 2.3. ΕΠ.ΑΛ. 2007-2013

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Προδημοσίευση προγράμματος επιδότησης στον τομέα της Μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας Μέτρο 2.3. ΕΠ.ΑΛ. 2007-2013

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Προδημοσίευση προγράμματος επιδότησης στον τομέα της Μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας Μέτρο 2.3. ΕΠ.ΑΛ. 2007-2013

Τέθηκε σε διαβούλευση το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει τις διαδικασίες υπαγωγής πράξεων και καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους για το Μέτρο 2.3. Μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείαςτου Άξονα Προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.

Σκοπός

Βασικοί στόχοι του προγράμματος Μέτρο 2.3. Μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας αποτελούν η αειφόρος ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, η ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων στο κλάδο της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρησιακών δομών προς επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος Μέτρο 2.3. Μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείαςαναμένεται:

 • Η βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης.
 • Η βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας.

Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 2.3. Μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας, αποτελούν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με νομική μορφή της ατομικής επιχειρήσης και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. κλπ) που δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων. Επίσης, για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, σημειώνεται ότι δεν θα πρέπει να είναι προβληματικές (σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2008/C 84/06) και να λειτουργούν νόμιμα έχοντας στην επωνυμία τους άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητά τους.

* Σημειώνεται ότι στο Μέτρο 2.3. Μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας μπορούν να υπαχθούν και οι μεγάλες επιχειρήσεις, εφόσον ο τόπος πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση πράξης αφορά σε περιοχή που εμπίπτει στη κατηγορία «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά».

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Επιλέξιμες δραστηριότητες για το Μέτρο 2.3. Μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας αποτελούν:

 • Η ίδρυση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων μεταποίησης, στοχεύοντας ιδίως σε παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, διασφάλιση της υγιεινής και του περιβάλλοντος, παραγωγή ή εμπορία νέων προϊόντων, εφαρμογή νέων τεχνολογιών, ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής.
 • Ο εκσυγχρονισμός ή/και η μηχανολογική επέκταση επιχειρήσεων μεταποίησης, επιδιώκοντας ιδίως τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των αποθηκευτικών χώρων πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος, το σύστημα διακίνησης με σύγχρονο απογραφικό έλεγχο και μηχανογραφική υποστήριξη για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος μέχρι τον τελικό καταναλωτή.
 • Η επεξεργασία υπολειμμάτων αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η απομάκρυνση από τα ιχθυάλευρα ή τα ιχθυέλαια διοξύνης ή άλλων επιβλαβών ουσιών για την ανθρώπινη υγεία.
 • Η ελαφριάς μορφή μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη, με την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού και εφαρμογή πρακτικής σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς, αξιοποιώντας τα στοιχεία φρεσκάδας των αλιευμάτων και εισάγοντας στο κύκλωμα εμπορίας προϊόντα επεξεργασμένα και με ταυτότητα.
 • Η δημιουργία και ο εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων εμπορίας προϊόντων προερχόμενων κυρίως από τοπικές εκφορτώσεις και υδατοκαλλιέργεια, (συσκευαστήρια, κέντρα αποστολής και εξυγίανσης οστράκων, ψυκτικοί ή/και αποθηκευτικοί χώροι), για τη βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής και της εμπορικής παρουσίασης του προϊόντος.
 • Η εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και τρόπων συσκευασίας και η αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών.
 • Η ανάπτυξη χώρων άμεσης εμπορίας για την πώληση και ενημέρωση του καταναλωτή, καθώς και για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών προϊόντων.

Επιχορηγούμενες δαπάνες

Επιλέξιμες προς ενίσχυση δύναται να είναι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 1-1-2007 και εφόσον είναι δυνατή η πιστοποίησή τους από τα αρμόδια όργανα. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του Μέτρου 2.3. Μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας θεωρούνται ως επιλέξιμες δαπάνες οι εξής:

 • Αγορά οικοπέδου, ανάλογη (ελάχιστη απαιτούμενη έκταση), για την ίδρυση νέας ή την επέκταση υφιστάμενης μονάδας μεταποίησης, τυποποίησης, επεξεργασίας, συσκευασίας, εμπορίας, μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης κατά την ένταξη, (πλην Τεχνικών και απρόβλεπτων εξόδων.
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, σε ποσοστό έως 5% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού κατά την ένταξη της πράξης, (πλην Τεχνικών και απρόβλεπτων εξόδων).
 • Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός βιομηχανοστασίων, κτιριακών, ειδικών ή βοηθητικών εγκαταστάσεων.
 • Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού.
 • Αγορά μέσων μεταφοράς.
 • Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.
 • Εργαστηριακός εξοπλισμός.
 • Εξοπλισμός γραφείων και χώρων προσωπικού.
 • Προμήθεια λογισμικού και λογισμικού αναβάθμισης.
 • Μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, αυτοέλεγχου και σήμανσης-πιστοποίησης προϊόντων, σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και σήματα ποιότητας.
 • Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων.
 • Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα, σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού κατά την ένταξη της πράξης.

Εξαιρέσεις

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν:

 • Εργασίες επισκευής και συντήρησης υπαρχόντων εξοπλισμών και εγκαταστάσεων.
 • Εργασίες πράσινου και διακόσμησης.
 • Αγορά ή εγκατάσταση μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών.
 • Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για οποιαδήποτε κατηγόρια δαπάνης που μπορεί να ανακτηθεί με οποιανδήποτε τρόπο, ακόμη και αν δεν ανακτάται από τον δικαιούχο.
 • Λειτουργικά έξοδα.
 • Η μεταβίβαση της κυριότητας μίας επιχείρησης.
 • Συμβολαιογραφικά έξοδα, τέλη, φόροι κλπ.
 • Χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έξοδα συναλλάγματος, συναλλαγματικές διαφορές)
 • Πρόστιμα, χρηματοοικονομικές ποινές και δαπάνες δικαστικών διαδικασιών.
 • Οποιαδήποτε εγκατάσταση-εργασία που αφορά στην άσκηση λιανικού εμπορίου.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του Μέτρου·2.3. Μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας ανέρχεται σε 33.265.000 €. Τα όρια του προϋπολογισμού για κάθε επιλέξιμη επιχείρηση, θα ανακοινωθούν με την επίσημη πρόσκληση υποβολής των αιτήσεων του προγράμματος.

Ποσοστό επιχορήγησης

Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης για κάθε επιχείρηση καθορίζεται από:

 • Την κατηγοριοποίηση των δυνητικών δικαιούχων σύμφωνα με το μέγεθός τους.
 • Την περιοχή του τόπου υλοποίησης της επένδυσης.

Ειδικότερα, παρέχεται:

 • Ποσοστό επιχορήγησης έως 60% για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοππονήσου.
 • Ποσοστό επιχορήγησης έως 40% για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου.
 • Ποσοστό επιχορήγησης έως 60% για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται στα απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου.
 • Ποσοστό επιχορήγησης έως 30% για τις μεγάλες επιχειρήσεις στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοππονήσου.
 • Ποσοστό επιχορήγησης έως 20% για τις μεγάλες επιχειρήσεις στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου.

* Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από την Ίδια Συμμετοχή ή και Τραπεζικό Δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 10% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Προθεσμίες υποβολής

Αναμένεται σύντομα η τελική προκήρυξη του προγράμματος Μέτρο 2.3. Μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας.

 

Πληροφορίες: www.alieia.gr

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο