Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 28/3/2012

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα  τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 28/3/2012

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 23/3/2012

Αρίθμ. Πρωτ.:  2546

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα  τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 4η τακτική δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις  28-3-2012 ημέρα  Τετάρτη ώρα  19.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

1. Έγκριση εγχειριδίων των διαδικασιών διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων

2007-2012

2. Περί ορισμού μελών για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού,

αξιολόγησης  και πινάκων κατάταξης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

χρόνου έτους 2012

3. Έγκριση ανανέωσης εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στις υπηρεσίες της Δήμος

ΝΕΤ- Δημοτέλεια, τεχνικά έργα και όνομα  χώρου (.gr) για τις ανάγκες της

ιστοσελίδας του Δήμου (samothraki.gr).

4. Έγκριση διοργάνωσης εθνικών & τοπικών εορτών έτους 2012

5. Έγκριση απολογισμού σχολικών επιτροπών των σχολικών μονάδων Δήμου

Σαμοθράκης έτους 2011

6. Έγκριση κατανομής πιστώσεων Α΄ δόσης 2012  για τις λειτουργικές δαπάνες των

σχολικών μονάδων του Δήμου Σαμοθράκης

7. Έγκριση προτεινόμενων έργων του Δήμου Σαμοθράκης στο Πρόγραμμα

Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –

Θράκης.

8.  Παροχή εξουσιοδότησης για την σύναψη σύμβασης πρόσβασης στην Υπηρεσία

Ηλεκτρονικής Τραπεζικής της ΑΤΕBank A.E.

9.  Ακύρωση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Αλεξανδρούπολη για την

υλοποίηση του έργου ¨Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Θέρμων λόγω εξασφάλισης

διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου για την υλοποίηση της πράξης

¨Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Βαράδες – Θέρμα & Τούρλι του Δήμου

Σαμοθράκης¨.

10. Περί διαχείρισης φυτικών υπολειμμάτων (κλαδιών κ.λ.π.) και μπαζών

11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και αναπληρωτή αυτού για συγκρότηση τριμελούς

Επιτροπής για την έκδοση βεβαιώσεων σε παραγωγούς του Δήμου

12. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012

13. Περί ηλεκτροδότησης δεξαμενής δικτύου ύδρευσης οικισμού Θέρμων (περιοχή

Ιαματικών Πηγών)

14. Αιτήσεις πολιτών

15. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε υπαλλήλους (Ι.Δ.Α.Χ.)

του Δήμου λόγω μείωσης μισθών

.   Ο Πρόεδρος

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

1.   Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος

2.   Βίτσας Αθανάσιος

3.   Γιαννέλου Πολύμνια

4.   Γλήνιας Πέτρος

5.   Κεχαγιόγλου Στυλιανός

6.   Γαλατούμος Νικόλαος

7.   Γιαραμάνης Χρήστος

8.   Σκαρλατίδης Αθανάσιος

9.   Παπάς Παναγιώτης

10. Κυλίμος Νικόλαος

11. Γερονικολάκης Ανέστης

12. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη

13. Σταφυλάς Ιωάννης

14. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος

15. Σαράντος Κωνσταντίνος

16. Ατζανός Παναγιώτης

17. Λάζαρης Αλέξανδρος

 

18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο