Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 29/9/2014

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 29/9/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 24-9-2014

Αρ.Πρωτ.:5185

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

2. Κορδώνια Ευγενία

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Στεργίου Εμμανουήλ

5. Φωτεινού Φώτιος

6. Κουτράκη Μαρία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η  του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος   

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

$11.      Περί απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης Ειδική υδρογεωλογική μελέτη για εμπλουτισμό υπεδάφους με επεξεργασμένα απόβλητα σφαγείου.

$12.Περί τροποποίησης των 15/2014,53/2014,80/2014,85/2014,95/2014 Οικονομική περί σύστασης παγίας προκαταβολής. 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο