Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 3-6-2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 3-6-2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Σαμοθράκη    2-6-2015

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                               Αρ. Πρωτ.2441

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ:

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

2. Κορδώνια Ευγενία

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Στεργίου Εμμανουήλ

5. Φωτεινού Φώτιος

6. Κουτράκη Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Πρακτικογράφο Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής »

Μετά την ματαίωση της κατά την 2-6-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής , ύστερα από την αριθμ.2219/25-5-2015 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την 3η του μηνός Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής  , με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ Α’ 87, αν κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, αρμόδιο πλέον να αποφασίσει για τα προς συζήτηση θέματα θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακριβές Αντίγραφο                      

Ο Προϊστάμενος                    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                

                                                                Βίτσας Αθανάσιος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο