3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ «ΕΒΡΟΣ» Α.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.):  ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ «ΕΒΡΟΣ» Α.Ε.
3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.):

ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ «ΕΒΡΟΣ» Α.Ε.

Στo πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Εφαρμογή της προσέγγισης Leader» η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), Δημοσυνεταιριστική «Έβρος» Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, για ένταξη στο πρόγραμμα.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας περίληψης της πρόσκλησης αποτελούν τα Παραρτήματα αυτής στα οποίο περιλαμβάνονται:

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Παράρτημα Ι – Ενημερωτικό υλικό για τις προκηρυσσόμενες δράσεις, Παράρτημα ΙΙ – Αίτηση ενίσχυση – Φάκελος υποψηφιότητας, Παράρτημα ΙΙΙ – Κριτήρια επιλεξημότητας, Παράρτημα IV – Κριτήρια επιλογής, Παράρτημα V – Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες – Παράρτημα VI– Θεσμικό πλαίσιο και Παράρτημα VIΙ – Αρχιτεκτονικές προδιαγραφές.

Η παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής διατίθεται, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (cd), χωρίς αμοιβή, στα γραφεία της Δημοσυνεταιριστικής «Έβρος» Α.Ε., Δ/νση: Πρβατώνας Τ.Κ. 68003, τηλ. 25540 20090-2 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Δημοσυνεταιριστικής «Έβρος» Α.Ε. (www.dimossin.gr)

Περιοχή εφαρμογής

Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Leader, στον νομό Έβρου, αποτελείται από 3 Δήμους, Σουφλίου, Σαμοθράκης και τα ορεινά διαμερίσματα του δήμου Αλεξανδρούπολης (Εξαιρούνται τα Δ.Δ Αλεξανδρούπολης και Μάκρης). Στο Δ.Δ. Φερών του δήμου Αλεξανδρούπολης  περιλαμβάνονται μόνο οι εκτός σχεδίου περιοχές του Δημοτικού Διαμερίσματος διότι ο πληθυσμός του Δ.Δ. ξεπερνά τους 5.000 κατοίκους. 

Χρόνος και Τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων
  1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 15η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2:00 μ.μ.
  2. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Δημοσυνεταιριστικής «Έβρος» Α.Ε. στον Προβατώνα, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. Δημοσυνεταιριστική «Έβρος» Α.Ε..» Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.  

Διευκρινήσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Πληροφορίες

  1. 1.        Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Δημοσυνεταιριστική «Έβρος» Α.Ε., στα τηλέφωνα 25540 20090-2 ή επί τόπου. Υπεύθυνοι: κος Κουζούκος Κωνσταντίνος, κα Βραχιόλογλου Θάλλεια, κος Ζαπάρτας Παναγιώτης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προμηθευτείτε όλα τα σχετικά έγγραφα της πρόσκλησης κατεβάζοντας το παρακάτω συμπιεσμένο αρχείο (.rar)

3η Πρόσκληση.rar

 http://www.dimossin.gr/show.cfm?id=266&obcatid=86

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο