Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 30-10-2014

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 30-10-2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             27/10/2014

NOMOΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                Αρ. Πρωτ.5899

ΠΡΟΣ:

Αποδέκτες:

1.Βάβουρα Ευαγγελία

2. Κορδώνια Ευγενία

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Στεργίου Εμμανουήλ

5. Φωτεινού Φώτιος

6. Κουτράκη Μαρία

                                                             ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Πρακτικογράφο Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής »

Μετά την ματαίωση της κατά την 27-10-2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής , ύστερα από την αριθμ. 5766/21-10-2014 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την 30  του μηνός Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής , με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ Α’ 87, αν κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, αρμόδιο πλέον να αποφασίσει για τα προς συζήτηση θέματα θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος

                                                     Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο