Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 7/1/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 7/1/2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη 2/1/2015

                                                                                                 Αρίθμ. Πρωτ.: 3

                                                                        ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 1η  δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 7-1-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ.(σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί απαρτία λόγω καιρικών συνθηκών η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  9/1/2014 και ώρα 18.30 μ.μ.)με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:

 1. Έγκριση 18ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για την τακτοποίηση νέων εσόδων.
 2. Έγκριση κατανομής υπολοίπων ΣΑΤΑ.
 3. Έγκριση 1ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
 4. Περί επανεξέτασης της αρίθμ. 272/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Περί καθορισμού τελών καθαριότητας και φωτισμού από 1/1/2015¨ λόγω αναπομπής της με το αρίθμ. πρωτ.: 32968/31-12-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.
 5. Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης πινάκων και αξιολόγηση υποψηφίων προσλήψεων προσωπικού και συμβάσεων έργου έτους 2015.
 6. Κλήρωση αιρετών μελών και αναπληρωματικών για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων αξίας μέχρι του ποσού των 5.869,40 €.
 7. Κλήρωση αιρετών μελών και αναπληρωματικών για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων άνω του ποσού των 5.869,40 €.
 8. Κλήρωση αιρετού μέλους και αναπληρωματικού για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής οχημάτων έτους 2013.
 9. Κλήρωση αιρετού μέλους και αναπληρωματικού για συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών.
 10. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύει κατόπιν διαπραγμάτευσης λόγω ματαίωσης (άγονου) του σχετικού διαγωνισμού.
 11. Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής παροχή εξουσιοδότησης για σύναψη σύμβαση  ενεχύρου με την Τράπεζα Πειραιώς και έγκριση των όρων της σύμβασης ενεχύρου για την υλοποίηση πράξεων στα πλαίσια του προγράμματος ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨.
 12. Έγκριση ακύρωσης της αρίθμ.180/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση φιλοξενίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Νομού Ξάνθης σε οικίσκο του Δήμου στη θέση Αχλάδα- Κοφίνια Θέρμων  Σαμοθράκης και της αρίθμ. 41/2013 απόφασης που αφορά την έγκριση φιλοξενίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Νομού Ξάνθης σε οικίσκο του Δήμου στη θέση Βρυχός Σαμοθράκης.
 13. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) διαφόρων προμηθειών του Δήμου.
 14. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου.
 15. Αιτήσεις πολιτών                                                     

     Ο Πρόεδρος

      

   Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γαλατούμος Νικόλαος

2. Βάβουρα Ευαγγελία

3. Πρόξενος Χρήστος

4. Βογιατζής Ιωάννης

5. Στεργίου Εμμανουήλ

6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

7. Γλήνιας Μιχαήλ

8.Κορδώνια Ευγενία

9.Ταμπάκης Νικόλαος

10.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

11.Κουτράκη Μαρία                    

12.Γλήνιας Στυλιανός

13.Ατζανός Παναγιώτης

14. Φράγκου Μισέντου Άννα

15. Φωτεινού Φώτιος

16. Λάζαρης Αλέξανδρος

Δημοσιοποίηση:

1. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

2. Ράδιο Σαμοθράκη (//[email protected]/“>www.radio@radiosamothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο