Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 8/11/13

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 8/11/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σαμοθράκη 4-11-2013

Αρ.Πρωτ.

6919

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

2. Κεχαγιόγλου Στυλιανός

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Σταφυλάς Ιωάννης

6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8η  του μηνός Νοεμβρίου έτους 2013, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής 

Χανός Γεώργιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

  1. Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
  2. Περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
  3. Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής για Δημοτική Συγκοινωνία.
  4. Περί παροχής κινήτρων για εξόφληση βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών παρελθόντων ετών.
  5. Περί έγκρισης όρων δημοπράτησης ελαιοκτήματος στην θέση Μεταξίνι.
  6. Περί εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας για αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 
 
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο