Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

Σαμοθράκη 11-9-2019
Αριθμ. Πρωτ. : 4536

Απόφαση αριθμ.: 298/2019

Θέμα: «Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου »

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης

Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/2010.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006.

3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011

4) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006.

5)Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ4124 /τ.Β΄/20-9-2018.

6) Toν Κανονισμό Λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Σαμοθράκης που εγκρίθηκε με την αρίθμ.186/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως ισχύει.

8) Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένου Συμβούλου για την επικουρία μας και την εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Χώρας και Λακκώματος του Δήμου Σαμοθράκης

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Ορίζουμε την δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας Τερζή Αναστασία ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο και της αναθέτουμε χωρίς αμοιβή, την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Συντονισμού του άρθρου 8 του Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Δήμου Σαμοθράκης που έχει ως έργο την εποπτεία, τον έλεγχο και τον συντονισμό όλων των Κ.Δ.Α.Π. σε συνεργασία με τους υπευθύνους των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Σαμοθράκης ως εξής:

1) Την  υποβοήθηση του έργου εποπτείας, ελέγχου, επίβλεψης και  συντονισμού των ΚΔΑΠ και συγκεκριμένα:

  • Να συμμετέχει στην Επιτροπή Εποπτείας και Συντονισμού του άρθρου 8 του Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΔΑΠ
  • Να μεριμνά για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημάρχου που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
  • Να μεριμνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την εξασφάλιση κτιρίων και κατάλληλων χώρων λειτουργίας των ΚΔΑΠ
  • Να εισηγείται θέματα του προσωπικού  που απασχολείται στις  υπηρεσίες που ορίζεται αρμόδιος.
  • Να μεριμνά για όλα τα θέματα οργάνωσης, καλής λειτουργίας και  αδειοδότησης λειτουργίας των  ΚΔΑΠ  και να ενημερώνει και να εισηγείται σχετικά στα όργανα λήψης αποφάσεων του Δήμου.

Β. Η ανωτέρω Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος, θα χρησιμοποιεί μέχρι νεωτέρας γραφεία και γραμματειακή υποστήριξη από τις υφιστάμενες δομές υποστήριξης των πολιτικών οργάνων του Δήμου.

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.

Δ. Να δημοσιευτεί δε μία φορά, σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 Γαλατούμος Νικόλαος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο