Πρόγραμμα επιδότησης ανέργων για κατάρτιση από 9/4 εως 25/5

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόγραμμα επιδότησης ανέργων για κατάρτιση από 9/4 εως 25/5

Επιχορήγηση με επιταγές κατάρτισης (training voucher) της κατάρτισης και πιστοποίησης ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, που θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

H δράση αφορά στην επιχορήγηση ανέργων για συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση με επιταγές κατάρτισης (training vouchers). Η κατάρτιση θα γίνει σε Προγράμματα με αντικείμενο τις Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και περιλαμβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποκτώνται από αυτά.

Τα Προγράμματα θα υλοποιηθούν από Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), τα οποία θα εγγραφούν στο Μητρώο ΚΕΚ, που θα συγκροτήσει ο ΟΑΕΔ Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος, τα ΚΕΚ θα παρέχουν στους καταρτιζόμενους και τη δυνατότητα Πιστοποίησης από Φορείς Πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων στη χρήση ΤΠΕ, που αποκτήθηκαν από αυτούς κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.

Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων για να καταρτιστούν στο πρόγραμμα, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

Καινοτομία του προγράμματος αποτελεί η χρήση για πρώτη φορά σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΟΑΕΔ, της «επιταγής κατάρτισης», η οποία θα χορηγείται από τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ στους ανέργους, προκειμένου να καταρτιστούν σε πιστοποιημένα ΚΕΚ της επιλογής τους, στο παραπάνω γνωστικό αντικείμενο.

Οι άνεργοι θα επιλεγούν μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας), με προτεραιότητα στους ανέργους νέους και στους ανέργους άνω των 55 ετών, και θα εγγραφούν από τον ΟΑΕΔ στο Μητρώο Ωφελουμένων της δράσης. Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Οι Ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο ημερολογιακό έτος ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ. Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για τους Ωφελούμενους.

Τα ΚΕΚ θα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία, από τη Δευτέρα 9/04/2012 και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης (http://www.voucher.gov.gr).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Σε ποιους απευθύνεται

1.Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ 
2.Πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Όροι και προϋποθέσεις

Για τους ωφελούμενους / ανέργους Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν …

Για τους ωφελούμενους / ανέργους

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.Οι Ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε Πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ, το τελευταίο ένα (1) ημερολογιακό έτος. Επίσης, κάθε άνεργος μπορεί να παρακολουθήσει Πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ για μία μόνο φορά. Για τους υπόλοιπους όρους και προυποθέσεις, την διαδικασία υποβολής αίτησης, τα κριτήρια επιλογής και τη μοριοδότηση, δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στα σχετικά αρχεία.

Για τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο ΚΕΚ, που θα συγκροτηθεί για τη δράση έχουν μόνο τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί στο θεματικό πεδίο της Πληροφορικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 110327/14-2- 2005 Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 230/Β/21-2-2005) που ορίζει το «Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής, Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)», καθώς και της υπ’ αρ.111384/13-5-2003 (ΦΕΚ 616/Β/19-5-2003) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το «Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης». Για τους υπόλοιπους όρους και προυποθέσεις, την διαδικασία υποβολής αίτησης δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στα Σχετικά Αρχεία.

Τι χρηματοδοτείται

Κάθε Ωφελούμενος θα παραλάβει Επιταγή Κατάρτισης οικονομικής αξίας 700 ευρώ, η οποία ενσωματώνει την αμοιβή του ΚΕΚ για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και για τις υπηρεσίες πιστοποίησης των γνώσεων.

Κάθε Ωφελούμενος, αφού ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και κατόπιν συμμετοχής του στη διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων του, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο έχει συνολική αξία πεντακόσια (500) ευρώ.

Προϋπολογισμός € 22.000.000

Στην πρόσκληση στα Σχετικά Αρχεία περιλαμβάνεται η ενδεικτική κατανομή του Προϋπολογισμού και του αριθμού επιταγών κατάρτισης ανά Περιφερειακή ενότητα.

 

Περίοδος υποβολής

από 9/4/2012 έως 25/5/2012

 

Οι αιτήσεις για το Μητρώο Ωφελουμένων Ανέργων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα για τη δράση http://www.voucher.gov.gr

Οι αιτήσεις για το Μητρώο ΚΕΚ υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα για τη δράση http://www.voucher.gov.gr

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο