Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 8/8/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                   

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                             Σαμοθράκη 03-08-2023

Αρίθμ. Πρωτ: 3225

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής

             

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023»

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 15η τακτική δημόσια συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 08-08-2023, ημέρα Τρίτη

 και ώρα 12.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ.11991ΚΥΑ ΦΕΚ Β 1076/24-2-23)

 

 

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί έγκρισης προσφυγής στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και καθορισμού των όρων για την ανάθεση της σύμβασης μελέτης  ‘’Μελέτη στατικής επάρκειας υπάρχοντος κτιρίου Κέντρου Υγείας’’ προϋπολογισμού 8.916,60€ πλέον ΦΠΑ (24%)   και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών  »

 

 

 

 ΘΕΜΑ:2ο «  Έγκριση πίστωσης»

 

 

 ΘΕΜΑ:2ο«Καθορισμός των όρων της ανάθεσης του  έργου με τίτλο: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΗΣ   ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΩΝΙΩΝ”  προϋπολογισμού 37.170,88€ πλέον ΦΠΑ (24%) και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης»

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

  1. Αντωνίου Ιωάννης
  2. Γρηγόραινας Ιωάννης
  3. Φωτεινού Σαράντος

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

  1. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Επετειακή Παράσταση Χορού από τον Σύλλογο Αρχαίων Χορών ADA

Με τη συμπλήρωση 20 χρόνων παρουσίας στη Σαμοθράκη του Συλλόγου Associazone Danze Antiche- ADA φέτος θα παρουσιαστεί η παράσταση με τίτλο «Η λάμψη της Αναγέννησης» με
Χορογραφικές ανακατασκευές (σε δραματουργία και σκηνοθεσία των Bruna Gondoni & Marco Bendoni) και Μουσική (άρπα και βιολί) από τα μέσα του 16ου αιώνα έως τις αρχές του 17ου αιώνα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο 29 Ιουλίου 2023 στις 19:45 μ.μ. στη Χώρα στην Πλατεία Πλατάνου.

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 28/7/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 24-07-2023
Αρίθμ. Πρωτ: 3029

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023»

Καλείστε να προσέλθετε στην 14η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28-07-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ.11991ΚΥΑ ΦΕΚ Β 1076/24-2-23)

 

ΘΕΜΑ: 1ο « Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την 2η  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους 2023 του Δήμου Σαμοθράκης »

ΘΕΜΑ:2ο «  Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου  του έτους 2023, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023»

ΘΕΜΑ:3ο  « Έγκριση έκθεσης 2ου τριμήνου  ΚΑΙ 1ου Εξαμήνου του έτους 2023, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023»

ΘΕΜΑ:4ο  «Καθορισμός των όρων της ανάθεσης του  έργου με τίτλο: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΠΗΣ   ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΩΝΙΩΝ”  προϋπολογισμού 37.192,04€ και έγκριση της συνταχθείσας μελέτης»
ΘΕΜΑ:5ο  «Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας»
ΘΕΜΑ:6ο   «Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο Τεχνική υποστήριξη για την <<Μελέτη Στατικής επάρκειας υπάρχοντος κτηρίου Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης >>

 

 

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πίνακας αποδεκτών:
Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αντωνίου Ιωάννης
2. Γρηγόραινας Ιωάννης
3. Φωτεινού Σαράντος
4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
5.Τερζή Αναστασία
6. Γλήνιας Ιωάννης
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 11/7/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 07-07-2023
Αρίθμ. Πρωτ: 2745

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023»

Καλείστε να προσέλθετε στην 13η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 11-07-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ.11991ΚΥΑ ΦΕΚ Β 1076/24-2-23)

 

ΘΕΜΑ: 1ο « Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού Επιτροπής Αξιολόγησης για την ανάθεση της σύμβασης «Μελέτη αποχέτευσης οικισμών Θερμών και Camping Χωρας-Αλωνίων και ΕΕΛ Θερμών & Camping κα Χώρας Αλωνίων» μετά από επαναυποβολή του.»

ΘΕΜΑ:2ο Εξειδίκευση πίστωσης

ΘΕΜΑ:3ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου : «Αντικατάσταση Καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης από το πηγάδι της περιοχής Καλόγερος έως την μεσαία δεξαμενή Λακκώματος του Δήμου Σαμοθράκης» προϋπολογισμού 59.957,22€ πλέον ΦΠΑ (24%)

ΘΕΜΑ:4ο Περί έγκρισης 3ου πρακτικού και κατακύρωσης της σύμβασης “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών”

ΘΕΜΑ:5ο «Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ »

 

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πίνακας αποδεκτών:
Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
2. Γρηγόραινας Ιωάννης
3. Φωτεινού Σαράντος
4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
5.Τερζή Αναστασία
6. Γλήνιας Ιωάννης
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)