Δημοσίευση Διαγωνισμών

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την ωρίμανση του έργου Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου στην περιοχή Παναγία Κρημνιώτισσα του Δήμου Σαμοθράκης»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΕΕΣ ΕΕΕΣ XML ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ανοικτός Διαγωνισμός με χρήση ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση υπάρχουσας, προϋπολογισμού 483.870,97€ πλέον ΦΠΑ(24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΕΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TED ΜΕ ΑΔΑΜ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ‘’ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΚΤΑΣΙΝ ΔΙΩΡΟΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ’’

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ ΑΔΑΜ ΤΕΥΔ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ