Δημοσίευση Διαγωνισμών

Ανοικτός Διαγωνισμός με χρήση ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση υπάρχουσας, προϋπολογισμού 483.870,97€ πλέον ΦΠΑ(24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΕΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TED ΜΕ ΑΔΑΜ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ‘’ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΚΤΑΣΙΝ ΔΙΩΡΟΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ’’

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ ΑΔΑΜ ΤΕΥΔ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ