ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων και λοιπών κοινόχρηστων υποδομών για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                 Σαμοθράκη 14/7/2021                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 2443                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                         Ο Δήμος Σαμοθράκης  ύστερα από την υπ’

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ανοικτός Διαγωνισμός με χρήση ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση υπάρχουσας, προϋπολογισμού 483.870,97€ πλέον ΦΠΑ(24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΕΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TED ΜΕ ΑΔΑΜ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/7/21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                     ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  9-7-2021 Αρίθμ. Πρωτ.:3341       ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής                                                                                        Επιτροπής                                                                                      (όπως πίνακα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 13η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11/7/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                     ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                        Σαμοθράκη 8-7-2021     Αρίθμ. Πρωτ :3306       ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού                                                                                         Συμβουλίου                                                                                    

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6-7-2021

Καλείστε να συμμετάσχετε στην  12η τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 6-7-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 20:30μμ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021 για τη σύναψη εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά συνολικά δώδεκα (12) ατόμων

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021 για τη σύναψη εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των παρεχόμενων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30/6/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                     ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 29-6-2021 Αρίθμ. Πρωτ.: 3096   ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της                                                                            Οικονομικής Επιτροπής                                                                           (όπως πίνακα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ