1 και 2 Μαρτίου οι βεβαιώσεις των αγροτών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας

1 και 2 Μαρτίου οι βεβαιώσεις των αγροτών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας, θα δίνονται από αρμόδιο ύπαλληλο του ΟΑΕΔ ο οποίος θα βρίσκεται στο ΚΕΠ.

Continue reading “1 και 2 Μαρτίου οι βεβαιώσεις των αγροτών για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας”

Ανάδειξη μελών για συγκρότηση επιτροπών με κλήρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Σαμοθράκη 28/2/2012

 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν.ΕΒΡΟΥ        ΑριθμΠρωτ: 1281

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Ταχ.Δ/νση :Χώρα Σαμοθράκης

Τηλέφ: 2551350800

Φαχ: 25510-41204

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

΄Εχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011

 

2Τις διατάξεις της αριθμ,ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β) Ανάδειξη μελών για συγκρότηση επιτροπών με κλήρωση

 

3.Την αριθμ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4/11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης .

 

4.Την αριθμ7/2012 απόφαση ΔΣ

 

5.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών

 

Γνωστοποιούμε ότι οι κληρώσεις θα διεξαχθούν δημόσια με χρήση εφαρμογής Η/Υ  παρουσία της Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ,και σε περίπτωση κωλύματος  παρουσία Προϊσταμένης τμήματος Διοικητικών υπηρεσιών και υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών την Τετάρτη 29/2/2012 στο Γραφείο Αντιδημάρχου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σαμοθράκης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ