Δημοσίευση Διαγωνισμών

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την εκπόνηση Μελέτης αποχέτευσης οικισμών Θερμών & Camping , Χώρας – Αλωνίων και Ε.Ε.Λ. Θερμών & Camping και  Xώρας – Αλωνίων

Ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την εκπόνηση Μελέτης αποχέτευσης οικισμών Θερμών & Camping , Χώρας – Αλωνίων και Ε.Ε.Λ. Θερμών & Camping και Xώρας – Αλωνίων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-TED-ΑΔΑΜ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»,  εκτιμώμενης αξίας 202.773€ (ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% )  με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 202.773€ (ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% ) με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 42 2022 espd-request-v2  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο