Δημοσίευση Διαγωνισμών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΣ ΜΕΛΕΤΗ 1 2019 ΔΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ ΑΔΑΜ ΤΕΥΔ ΣΧΟΛΙΚΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός ’Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της νήσου Σαμοθράκης που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες και τον σεισμό κατά τα έτη 2014-2015’’

Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη ΤΕΥΔ Μελέτη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΣΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ