ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

 

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΩ1Λ-7ΝΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΝΟΜΟΣ: ΕΒΡΟΥ                                                ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ13-1-2014

ΔΗΜΟΣ:ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                

Ταχ. Διεύθυνση:ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:2551350807

Fax:2551041204

                                                                          Αρ.Πρωτ. 142

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α‘ 77/30-3-81)

β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

γ) το Ν.3852/2010

δ) την αριθ. 230/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου και τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου.

στ) την 120/2013 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί ο αγροτικός ιατρός και θα φιλοξενούνται και οι ιατροί από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

1) Περιγραφή του μισθίου

Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται στην Χώρα Σαμοθράκης, να έχει έκταση 20 έως 40 τετραγωνικά μέτρα και να πληρεί της προϋποθέσεις για αξιοπρεπή διαβίωση(θέρμανση, χώρο προσωπικής υγιεινής vc,κλπ)

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Οι δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότατος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή.

3) Εγγυητής

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

4) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

5) Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

6) Διάρκεια Μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για τρία έτη από την ημερομηνία υπογραγής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης για άλλα τρία έτη σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Δήμο.

7) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα θα κατατίθεται ανά τρίμηνο, στο τέλος κάθε τριμηνίας, στο λογαριασμό …………………………… της τράπεζας ………………………….. (βλ. Ελ.Συν. Τμ.7 Πράξη 79/2010)

8) Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

9) Κρατήσεις

Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:

1. Υπέρ ΤΑΔΚΥ σε ποσοστό 2% (άρθρο 2 παρ.1 του Ν.1726/44 και άρθρο 30 παρ.1 του Ν.2262/52)

2. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής προσκομίσει βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι περιέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος το μίσθωμα, δε γίνεται κράτηση χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. (Εγκ.Υπ.Οικ. ΑΠ 1538/358/1987)

10) Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

11) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

Προσοχή: Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 περ. α’του Π.Δ. 270/281 η διακήρυξη της δημοπρασίας (ως και η σχετική περίληψη αυτής) απαιτείται να περιλαμβάνει τους όρους που έχουν καθοριστεί από το αρμόδιο όργανο,πλην του τιμήματος(ανώτατου ορίου προσφοράς). Κατά συνέπεια σε αντίστοιχες αποφάσεις δημοτικών ή διοικητικών συμβουλίων για αγορές ή μισθώσεις από τους δήμους και από δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους στη σχετική διακήρυξη (προκήρυξη) και τη δημοσίευση αυτής δεν πρέπει να περιλαμβάνεται όρος για το τίμημα.

Προσοχή: Σύμφωνα με την Πράξη 170//2013 τουΚλιμ. Τμ. 7 Ελ. Συν δεν είναι νόμιμος όρος διακήρυξης και σύμβασης που συνάπτει Δήμος για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση υπηρεσιών ή κάλυψη λειτουργικών του αναγκών, με τον οποίο προβλέπεται η καταβολή χρηματικού ποσού για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκ μέρους του μισθωτή Δήμου στον ιδιώτη εκμισθωτή. Συνεπώς, η δαπάνη που αντιστοιχεί σε δύο μηνιαία μισθώματα, ως εγγύηση για τη μίσθωση ακινήτου, δεν είναι νόμιμη.

12) Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρας πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου.

Περίληψη της διακηρύξης θα δημοσιευθεί στην ΓΝΩΜΗ ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα, στην ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα και στην ΜΕΘΟΡΙΟΣ εβδομαδιαία νομαρχιακη εφημερίδα.

13) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

14) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο τεχνικών Υπηρεσιών ημέρες………….. και ώρες……..Διεύθυνση ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Τηλέφωνο 2551350807 FAX:2551041204

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι είκοσι μέρες από την τελαυταία ημέρα της δημοσίευσης.

                                              

                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

                                                   ΧΑΝΟΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο