Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 24/6/2014

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος
2. Κεχαγιόγλου Στυλιανος
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Κυλίμος Νικόλαος
5. Σταφυλάς Ιωάννης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Ιουνίου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Χανός Μ.Γεώργιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για την λειτουργία των Τουριστικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Σαμοθράκης.
Περί ορισμού Δικηγόρου για ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου.
Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
Περί απευθείας ανάθεσης “Μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων για εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου μετά από θεομηνία (ΣΑΕ 055)” για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.