Αρμοδιότητες Αντιδημάρχου

ΑΔΑ: ΩΜ5ΞΩ1Λ-5ΒΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σαμοθράκη 27/8/2015
NOΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αρίθμ. Πρωτ.: 4464
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Αρίθμ. Απόφαση: 281
Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης
Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87)
• Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011
• (αποφ. 2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Σαμοθράκης, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 2.859 κατοίκους.
• Το γεγονός ότι ο Δήμος Σαμοθράκης δεν έχει Δημοτικές Ενότητες.
• Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2279/12-10-2011
τεύχος Β΄)
• Την αρίθμ. πρωτ.: 4766/313/3-9-2015 απόφαση του Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων του Δήμου Σαμοθράκης, με θητεία δυόμισι ετών, εντός
της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από 3/9/2014 έως
2/3/2017 και την μεταβίβαση σε αυτούς συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων
• Την υπ’ αρίθμ. πρωτ.: 4205/13-8-2015 αίτηση παραίτησης του κ. Βογιατζή Ιωάννη του Μιχαήλ από το αξίωμα του Αντιδημάρχου
• Την υπ’ αρίθμ. πρωτ.: 4338/270/21-8-2015 απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποδέχεται την παραίτηση του κ. Βογιατζή Ιωάννη του Μιχαήλ από το αξίωμα του Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την υπ’ αρίθμ. 4766/313/3-9-2015 απόφαση του Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων του Δήμου Σαμοθράκης, με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από 3/9/2014 έως 2/3/2017 ως εξής :
Α. Ως προς τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν καθ’ ύλην στον Αντιδήμαρχο κ. Γαλατούμο Νικόλαο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία για το διάστημα έως 2/3/2017
αφαιρεί την ευθύνη και εποπτεία των Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής στους κάτωθι τομείς αρμοδιοτήτων, καθώς και των επί μέρους οργανωτικών μονάδων του τμήματος:
• τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του
Δήμου,
• την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και
κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων,
• τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και
εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών,
• Την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Β. Αφαιρεί όλες τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν καθ’ ύλην στον παραιτηθέντα από το αξίωμα του Αντιδημάρχου Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βογιατζή Ιωάννη

Γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γαλατούμου Νικόλαου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος,

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Γαλατούμος Νικόλαος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο,

Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του
νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Απόφαση Ορισμού Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 75ΑΚΩ1Λ-7Σ9
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Σαμοθράκη 27-8-2015
Αριθμ. Πρωτ. : 4464

Απόφαση αριθμ.: 280 /2015
Θέμα: «Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου »

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης
Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006.
3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011
4) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006.
5)Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ2279 /τ.Β΄/12-10-2011.
6) Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένου Συμβούλου για την επικουρία μας και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Βογιατζή Ιωάννη ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και του αναθέτουμε χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό των παρακάτω Υπηρεσιών του Δήμου :
Α. Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και
Ποιότητας Ζωής καθώς και των επί μέρους οργανωτικών μονάδων του τμήματος στους κάτωθι τομείς αρμοδιοτήτων τους και συγκεκριμένα:
• τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου,
• την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και
κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων,
• τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και
εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών,
• Την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,
Β. Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανωτικών μονάδων σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων τους όπως περιγράφονται στα άρθρα 10 και 11 στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄) και συγκεκριμένα:
• την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική
κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην
περιοχή του Δήμου,
• την ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου,
• την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες.
• την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου,
• τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων,
• τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του,
• τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας,
• την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που
απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του
Δήμου.
Γ. Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Γραφείου Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) σε όλους τους τομείς που άπτονται των αρμοδιοτήτων του για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄) .
Δ. Την εποπτεία και ευθύνη άσκησης των αρμοδιοτήτων προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού όπως περιγράφονται στη σχετική παράγραφο στο άρθρο 8 στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄) .

2. Ο εντεταλμένος σύμβουλος οφείλει να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής που αναφέρονται στα ανωτέρω αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
• Να εισηγείται θέματα του προσωπικού που απασχολείται στις υπηρεσίες που ορίζεται αρμόδιος.
• Να μεριμνά για θέματα οργάνωσης και καλής λειτουργίας των υπηρεσιών που ορίζεται υπεύθυνος και να ενημερώνει και να εισηγείται σχετικά στα όργανα λήψης αποφάσεων του Δήμου.

3. Ο ανωτέρω Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, θα χρησιμοποιεί μέχρι νεωτέρας γραφεία και γραμματειακή υποστήριξη από τις υφιστάμενες δομές υποστήριξης των πολιτικών οργάνων του Δήμου.

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.

5. Να δημοσιευτεί δε μία φορά, σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Βίτσας Αθανάσιος

Απόφαση Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σαμοθράκη 08 – 06 – 2015
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Αριθ.Πρωτ:2444
Ταχ.Δ/νση:Σαμοθράκη
Τηλ:25513 50803
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: Ω17ΨΩ1Λ-ΓΙΖ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
αριθ.147
Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 /Α) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2.Τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 47 του Ν.3584/2007 Κώδικας Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του Ν4024/2011 σχετικά με την περικοπή μισθού,οταν ο υπάλληλος απο υπαιτιότητά τoυ δεν παρέσχε υπηρεσία καθόλου η εν μέρει.

3.Τα υπηρεσιακά σημειώματα του προϊσταμένου του Τμήματος καθαριότητας σύμφωνα με τα οποία ο υπάλληλος κ.Λενούδιας Σαράντος του Δημητρίου δεν παρείχε τις υπηρεσίες του και απουσίασε αυθαίρετα και αδικαιολόγητα απο τα καθήκοντά του για διάστημα (13) δεκα τριών ημερών ήτοι:
απο 9-5-2015 εως και 27-5-2015.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Προβαίνουμε σε ανάλογη περικοπή του μισθού του υπαλλήλου κ.Λενούδια Σαράντου του Δημητρίου ,που αντιστοιχεί σε αδικαιολόγητη απουσία απο τα καθήκοντά του απο 9-5-2015 εως και 27-5-2015 ήτοι: σύνολο δέκα τριών (13) εργασίμων ημερών.

Κοιν:Ενδιαφερόμενο Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Βίτσας Αθανάσιος
1.Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
2.Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-Τμήμα Καθαριότητας