Αρμοδιότητες Αντιδημάρχου

ΑΔΑ: ΩΜ5ΞΩ1Λ-5ΒΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σαμοθράκη 27/8/2015 NOΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αρίθμ. Πρωτ.: 4464 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Αρίθμ. Απόφαση: 281 Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Έχοντας υπόψη: • Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) • Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και […]

Απόφαση Ορισμού Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 75ΑΚΩ1Λ-7Σ9 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 27-8-2015 Αριθμ. Πρωτ. : 4464 Απόφαση αριθμ.: 280 /2015 Θέμα: «Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου » Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Έχοντας υπόψη : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/2010. 2) Τις […]

Απόφαση Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σαμοθράκη 08 – 06 – 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Αριθ.Πρωτ:2444 Ταχ.Δ/νση:Σαμοθράκη Τηλ:25513 50803 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω17ΨΩ1Λ-ΓΙΖ Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ.147 Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 /Α) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2.Τις διατάξεις […]