ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Παρακαλούνται οι δημότες που έχουν ανεξόφλητες οφειλές στον Δήμο από

λογαριασμούς ύδρευσης

τέλη παρεπιδημούντων

τέλη επί των ακαθαρίστων (0.5%)

να τις τακτοποιήσουν από 20 έως 31 Οκτωβρίου 2015

Ενημερώνουμε ότι το Νοέμβριο όλες οι οφειλές θα βεβαιωθούν στην Εφορεία όπως επίσης και οι επιπλέον προσαυξήσεις που ορίζει ο Νόμος.

Για τις περιπτώσεις των λανθασμένων ή μηδενικών τετραγωνικών μέτρων που έχουν δηλωθεί στη ΔΕΗ, θα υπάρξει σχετική εκκαθάριση με βεβαίωση στην πενταετία τα δε στοιχεία θα προσκομιστούν όλα στις δημόσιες ελεγκτικές αρχές.
 

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 23/10/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 16-10-2015

Αρ.Πρωτ.5359
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Κορδώνια Ευγενία
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Στεργίου Εμμανουήλ
5. Φωτεινού Φώτιος
6. Κουτράκη Μαρία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23η του μηνός Oκτωβρίου έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Απολογισμού, Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2014 .
2. Περί έγκρισης εσόδων – εξόδων 2ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015.
3. Περί έγκρισης εσόδων – εξόδων 3ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015.
4. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού ΚΔΑΠ ΛΑΚΩΜΑΤΟΣ.
5. Περί έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν με βάση το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν.3852.