Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 22/2/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 18/2/2016
Αρίθμ. Πρωτ.: 612

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 3η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 22-2-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:
1. Περί έγκρισης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
2. Περί υιοθέτησης της πρότασης του Βουλευτή Έβρου Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιο Δημοσχάκη να υιοθετηθεί η Νίκη της Σαμοθράκης ως σύμβολο της νίκης των Ευρωπαϊκών ιδεών, αρχών και αξιών απέναντι σε κάθε αναχρονιστική, ολοκληρωτική και σκοτεινή ιδεοληψία, που κατά καιρούς επιχειρεί να διεισδύσει στην Ευρώπη
3. Έγκριση κατανομής υπολοίπων ΣΑΤΑ και λοιπών ειδικευμένων πιστώσεων
4. Έγκριση ανακατανομής ΣΑΤΑ 2016
5. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2016»
6. Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για διαγραφή παλαιών λογαριασμών ύδρευσης λόγω διαπιστωμένων λαθών με υπαιτιότητα της υπηρεσίας ύδρευσης
7. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου.
8. Περί καθορισμού αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου Χρήστου Δετσαρίδη για σύνταξη δικόγραφου, υπομνήματος και παράστασης στο Δικαστήριο (Συμβούλιο της Επικρατείας) για την υπόθεση αίτησης ακύρωσης κατοίκων Σαμοθράκης κατά κοινής Υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι του Βιολογικού Καθαρισμού Καμαριώτισσας και κατά της αρίθμ. 2815/15-6-2006 απόφασης της Δ./νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία ανανεώνεται η προηγούμενη απόφασης.
9. Περί αντικατάστασης αιρετού μέλους επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Βαράδες – Θέρμα και Τούρλι¨
10. Περί αντικατάστασης αιρετού μέλους επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων Καμαριώτισσας ¨
11. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) διαφόρων προμηθειών του Δήμου.
12. Περί αιτήσεως της Μαμουγιώργη Μαρίας για χορήγηση άδειας υδραυλικής εγκατάστασης στην οικία της στην Καμαριώτισσα (διαχωρισμός υπάρχουσας εγκατάστασης)
13. Περί αιτήσεως της Μαμουγιώργη Μαρίας για χορήγηση άδειας υδραυλικής εγκατάστασης στο οικόπεδό της στα Θέρμα Σαμοθράκης

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης