Πρόσληψης εποχιακού προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Σαμοθράκης

Πρόσληψης εποχιακού προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού
χαρακτήρα με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο
Σαμοθράκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΟΧ 1