ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Κ.Ε.Α.). Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Τα νοικοκυριά που υποβάλουν αίτηση για το Κ.Ε.Α. μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ τρεις κατηγορίες κριτηρίων:

Α. Εισοδηματικά κριτήρια,

Β. Περιουσιακά κριτήρια,

Γ. Κριτήρια διαμονής.

Τονίζεται ότι:

 • Ως προς τα εισοδηματικά κριτήρια: τοανώτατο εισόδημα τελευταίου εξαμήνου για μεμονωμένο άτομο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.200 €, ενώ για πολυμελή νοικοκυριά τα 5.400 €.
 • Ως προς τα περιουσιακάκριτήρια: η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 € για το πρώτο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 € για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με συνολικό ανώτατο όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα έως 150.000 €. Επίσης, η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) και των δικύκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 €. Επίσης, έχει οριστεί ανώτατο όριο καταθέσεων σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, ανά σύνθεση νοικοκυριού, με μέγιστο όριο το ποσό των 14.400 €.
 • Ως προς τα κριτήρια διαμονής: ο αιτών καθώς και όλα τα μέλη της μονάδας για την οποία υποβάλλει την αίτηση, πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια. Ειδικά για τους αλλοδαπούς, προκειμένου να τεκμηριωθεί η νομιμότητα και η μονιμότητα της διαμονής, απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος για ανανέωσή της.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από τον ενήλικο υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή τον/την σύζυγό του, μέσω του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου ή απευθείας από τον ενδιαφερόμενο, με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet, συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι ανοιχτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.

Για την υποβολή αίτησης μέσω του Δήμου, ο αιτών οφείλει να προσκομίσει το έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. Το έντυπο αυτό διατίθεται από το Δήμο μας και βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό ιστότοπο του προγράμματος (www.keaprogram.gr).

Διευκρινίζεται ότι μέσω του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου μπορεί να γίνει μόνο υποβολή αίτησης. Η επεξεργασία της και η έγκρισή της ή μη δεν γίνεται από το Δήμο. Ειδικότερα εάν μετά την υποβολή και την επεξεργασία της αίτησης υπάρχει ταύτιση των δηλωθέντων στοιχείων με αυτά που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις, τότε η αίτηση γίνεται δεκτή και σημαίνεται αυτομάτως ως «εγκριθείσα». Εάν προκύπτει αναντιστοιχία, η αίτηση σημαίνεται αυτομάτως ως «απορριφθείσα».

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για υποβολή αίτησης, μπορείτε να απευθύνεστε στo Κέντρο Κοινότητας του Δήμου (ισόγειο Πνευματικό Κέντρο, προσωρινά εντός του ΚΕΠ) καθώς και στα ΚΕΠ του Δήμου, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2551350819-820 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00-12.00.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΔΑ: ΨΞ18Ω1Λ-Υ11

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                              Σαμοθράκη 6/3/2017

                                                                                             Αρίθμ. πρωτ.: 1164

 

ΑΠΟΦΑΣΗ: 65

                                     Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
 2. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν μέχρι 2 Αντιδήμαρχοι.
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

 1. Ορίζει πρώτο Αντιδήμαρχο του Δήμου Σαμοθράκης, με θητεία από 6/3/2017 έως την λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γαλατούμο Νικόλαο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Αρμοδιότητες Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και

Πολιτικής Προστασίας ιδίως:

Α.1.) Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και

Ποιότητας Ζωής καθώς και των επί μέρους οργανωτικών μονάδων του τμήματος σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων τους όπως περιγράφονται στο άρθρο 12 του

Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄)

και συγκεκριμένα:

 • τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του

Δήμου,

 • την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και

κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων,

 • τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και

εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών,

 • Την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και

πολιτιστικού περιβάλλοντος,

 • την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων,
 • την χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών,
 • την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων,
 • την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου,
 • τη συντήρηση των χώρων πρασίνου,
 • τη λειτουργία των κοιμητηρίων,
 • τη λειτουργία των σφαγείων,
 • την ενεργειακή διαχείριση κινητών και ακινήτων,
 • Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού

εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών

μηχανολογικού εξοπλισμού,

 • την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των φορέων που εποπτεύει ο Δήμος και δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

Β. Αρμοδιότητες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ιδίως:

Β.1) Την εποπτεία και ευθύνη των Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και

της αντίστοιχης οργανωτικής μονάδας όσον αφορά τις αρμοδιότητες αδειοδοτήσεων και ρύθμισης και εποπτείας εμπορικών δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 7 του Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄) και αφορούν και συγκεκριμένα: αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων,

 • αρμοδιότητες προστασίας του καταναλωτή,
 • αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων).

Γ. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων κ.λ.π. διοικητικών εγγράφων του Δήμου (εκτός χρηματικών ενταλμάτων).

 

 1. 2. Ορίζει δεύτερο Αντιδήμαρχο του Δήμου Σαμοθράκης, με θητεία από 6/6/2017 έως την λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πρόξενο Χρήστο, στον οποίο δεν παρέχει αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Αρμοδιότητες Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας και ιδίως:

Α.1) Την εποπτεία και ευθύνη των Υπηρεσιών Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας και της αντίστοιχης οργανωτικής μονάδας σε όλους τους τομείς

αρμοδιοτήτων της όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 του Οργανισμό Εσωτερικών

Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄) και συγκεκριμένα:

 • Την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών,

προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης,

 • τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών
 • οργανωτικών συστημάτων του Δήμου,
 • τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές

πολιτικές,

 • την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου,

Β. Αρμοδιότητες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ιδίως:

Β.1) Την εποπτεία και ευθύνη των Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και

της αντίστοιχης οργανωτικής μονάδας σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων της όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 του Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄) εκτός από τις αρμοδιότητες αδειοδοτήσεων και ρύθμισης και εποπτείας εμπορικών δραστηριοτήτων (ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, προστασίας του καταναλωτή, χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων) και συγκεκριμένα:

την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στην

περιοχή του Δήμου,

 • την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας,
 • την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων,
 • την προώθηση της απασχόλησης,
 • την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης,

Γ. Αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και ιδίως:

Γ.1.) Την εποπτεία και ευθύνη των Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και της αντίστοιχης οργανωτικής μονάδας σε όλους τους τομείς

αρμοδιοτήτων της όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 του Οργανισμό Εσωτερικών

Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄) και συγκεκριμένα:

 • το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής,
 • των πολιτικών ισότητας των φύλων,
 • την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου

με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών

δραστηριοτήτων,

 • την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

 • την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης,
 • το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς,
 • την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των φορέων που εποπτεύει ο Δήμος και δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

Δ. Αρμοδιότητες Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και ιδίως:

Δ.1.) Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανωτικών μονάδων σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων τους όπως περιγράφονται στα άρθρα 10 και 11 του Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2279/12-10-2011 τεύχος Β΄) και συγκεκριμένα:

 • την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική

κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή

του Δήμου,

 • την ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου,
 • την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές

υπηρεσίες,

 • την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας   του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων,
 • τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του,
 • τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας,
 • την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που

απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του

Δήμου.

ΣΤ. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων κ.λ.π. διοικητικών εγγράφων του Δήμου (εκτός χρηματικών ενταλμάτων).

 

 1. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

 

 1. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων κ. Γαλατούμου Νικόλαου και Πρόξενου Χρήστου όταν απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος.

 

 1. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο

Αντιδήμαρχος κ. Γαλατούμος Νικόλαος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν

αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον

Αντιδήμαρχο κ. Πρόξενο Χρήστο.

 

 1. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ