ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

Αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε ο Δήμος Σαμοθράκης σχετικά με το τέλος επιτηδεύματος με το σκεπτικό ότι η Σαμοθράκη αποτελεί μεν τουριστικό προορισμό, με πολύ μικρή ωστόσο τουριστική περίοδο. Οι επαγγελματίες του νησιού με βάση το αρθρ. 31 Ν3986/2011 υποχρεούνται να καταβάλουν το τέλος επιτηδεύματος και οι επιχειρήσεις του νησιού αντιμετωπίζονται με ίδιους όρους […]

ΔΩΡΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Με πρωτοβουλία του Ευστράτιου Τζαγκούρια που ζει και εργάζεται στη Γερμανία και μετά από αίτημα της υπεύθυνης του ΚΔΑΠ Λακκώματος, οργανώθηκε πρωτοβουλία συλλογής εκπαιδευτικού υλικού, παιχνιδιών, υλικών για κατασκευές και ρουχισμού, στη Γερμανία,  με τη συμμετοχή των παιδιών, των γονιών και των φίλων των σχολών Wing Tsun του Kornwestein & Korntal  με σκοπό να αποσταλούν […]

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ (Άρθρο 74, Ν. 3852/10)   Πρακτικό της αριθμ. 5/14-3-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Σαμοθράκης.   Στη Σαμοθράκη και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 14  του μηνός Mαρτίου  του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  ύστερα από την με αριθμό […]