ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

Αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών απέστειλε ο Δήμος Σαμοθράκης σχετικά με το τέλος επιτηδεύματος με το σκεπτικό ότι η Σαμοθράκη αποτελεί μεν τουριστικό προορισμό, με πολύ μικρή ωστόσο τουριστική περίοδο. Οι επαγγελματίες του νησιού με βάση το αρθρ. 31 Ν3986/2011 υποχρεούνται να καταβάλουν το τέλος επιτηδεύματος και οι επιχειρήσεις του νησιού αντιμετωπίζονται με ίδιους όρους όπως κάθε επιχείρηση, σε άλλη περιοχή, με πολύ μεγαλύτερη κίνηση και κυρίως μεγαλύτερη διάρκεια τουριστικής περιόδου ως αποτέλεσμα δημιουργείται μεγάλο οικονομικό πρόβλημα με την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος, που στις περισσότερες περιπτώσεις αγγίζει και το 1/3 των συνολικών εισπράξεων.
Ο Δήμος με αίτημα του ζητά την απάλειψη της υποχρέωσης καταβολής ή εφόσον αυτό είναι αδύνατον, δικαιότερη θα ήταν η καταβολή του 1/4 του σημερινού ποσού.
Την επιστολή του Δήμου υποστηρίζει θερμά το Επιμελητήριο Έβρου αποστέλλοντας αντίστοιχη επιστολή στα αρμόδια υπουργεία, ενώ σχετική αναφορά κατέθεσε στο προεδρείο της Βουλής και ο Βουλευτής του Νομού Έβρου Α.Δημοσχάκης.

ΔΩΡΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Με πρωτοβουλία του Ευστράτιου Τζαγκούρια που ζει και εργάζεται στη Γερμανία και μετά από αίτημα της υπεύθυνης του ΚΔΑΠ Λακκώματος, οργανώθηκε πρωτοβουλία συλλογής εκπαιδευτικού υλικού, παιχνιδιών, υλικών για κατασκευές και ρουχισμού, στη Γερμανία,  με τη συμμετοχή των παιδιών, των γονιών και των φίλων των σχολών Wing Tsun του Kornwestein & Korntal  με σκοπό να αποσταλούν σε δομές εκπαίδευσης στη Σαμοθράκη.

Την πρωτοβουλία  αυτή υποστήριξαν εμπράκτως, η  Andrea Niedermayer που ανέλαβε την οργάνωση της αποστολής στη Γερμανία, οι εκπαιδευτικοί του ΚΔΑΠ Λακκώματος (κα Λενούδια Μυρσίνη και κα Χατέλου Νεκταρία) που ανέλαβαν την παραλαβή του υλικού στο νησί και τη διανομή αυτού στα ΚΔΑΠ Χώρας και ΚΔΑΠ Λακκώματος, στο Νηπιαγωγείο Χώρας, στον Παιδικό Σταθμό καθώς και την προώθηση του ρουχισμού σε οικογένειες του νησιού.

Επίσης τη μεταφορά ανέλαβαν αφιλοκερδώς η εταιρία SIFA (Θεσ/νικη- Αλεξ/λη ) και η μεταφορική Σαλβάνος Δημήτρης (Αλεξ/λη- Σαμ/κη)

Το υλικό βρίσκεται στη διάθεση των παιδιών από τις αρχές Φεβρουαρίου.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συνέβαλλαν στην επιτυχή οργάνωση της προσπάθειας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

(Άρθρο 74, Ν. 3852/10)

 

Πρακτικό της αριθμ. 5/14-3-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Σαμοθράκης.

 

Στη Σαμοθράκη και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 14  του μηνός Mαρτίου  του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή  ύστερα από την με αριθμό 1309/10-3-2017          έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010, ΦΕΚ Α’ 87.

 

 

Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει παρουσία των μελών της μειοψηφίας για να γίνει η εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 6 Ν. 3852/10 2010) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 43/30565/06.08.2014)και για τον λόγο αυτό ματαιώνετε και θα ορισθεί εκ νέου ημέρα συνεδρίασης .

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

  1. Βίτσας Αθανάσιος 1. Ατζανός Παναγιώτης
  2. Λαζανδρέας Κων/νος
  3. Γαλατούμος Νικόλαος
  4. Βάβουρα Ευαγγελία
  5. Βογιατζής Ιωάννης
  6. Πρόξενος Χρήστος

 

 

(οι οποίοι δεν προσήλθαν

αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)