Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης 31/3/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη 27-3-2017

Αρίθμ. Πρωτ.: 1612

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης ».

Μετά την ματαίωση της κατά την 26-3-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,ύστερα από την αριθμ.   1537/22-3-2017 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία ,καλείστε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση στις 31-3-2017 και ώρα  19:00 με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

 

 

 1. Περί καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων σε υπαλλήλους του Δήμου.
 2. Περί ακύρωσης της απόφασης 65/2016 και έγκρισης νέας προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Σαμοθράκης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Ν. 4412/2016.
 3. Περί έγκρισης διοργάνωσης εκδηλώσεων τοπικών εθνικών εορτών και πολιτιστικών εκδηλώσεων 2017.
 4. Περί απόφασης συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα MED 2014-2020 (MEDBR Toolbox -A Sustainable Development Toolbox for Mediterranean Biosphere Reserves)
 5. Περί συμμετοχής του Δήμου Σαμοθράκης ως συνδιοργανωτή Θερινού σχολείου που θα διεξαχθεί στην Σαμοθράκη τον Ιούλιο του 2017
 6. Περί διαδικασίας ολοκλήρωσης της πράξης με τίτλο Foresting the use of low temperature geothermal sources through the deveiopment of operational exploitation guidelinew and green energy solutios of enterprising στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013.
 7. Περί συμπλήρωσης της απόφασης 197/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία συμπληρώθηκε με την αρ. 239/2012 Περί ίδρυσης και λειτουργίας ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ.
 8. Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας.
 9. Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας των δομών του Δήμου Σαμοθράκης που υλοποιούν το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι.
 10. Περί παράτασης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Σαμοθράκης με ΟΑΕΔ.
 11. Περί καθιέρωσης της 19 Οκτωβρίου και Κυριακή της Διακαινισίμου ως τοπικές γιορτές και αργίες.
 12. Περί έγκρισης μετακίνησης Αντιδημάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου.
 13. Περί ακύρωσης της αρ. 16/2017 απόφασης ΔΣ Περί ορισμού αιρετού μέλους και αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης.
 14. Περί ακύρωσης της αρ. 15/2017 απόφασης του ΔΣ Περί ορισμού αιρετού μέλους και αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών έτους 2017 Δήμου Σαμοθράκης.
 15. Περί προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ μιας θέσης ΠΕ η ΤΕ Κοινωνικής Λειτουργού για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι και έγκριση τροποποίησης της αρίθμ. 50/2017 ως προς το χρονικό διάστημα της πρόσληψης.
 16. Περί έγκρισης Α΄ κατανομής για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2017.
 17. Περί έγκρισης εγγραφής νηπίου στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σαμοθράκης.
 18. Περί καθορισμού αδειών υπαίθριου εμπορίου έτους 2017.
 19. Περί προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 20. Περί έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου.
 21. Έγκρισης παροχής κινητής τηλεφωνίας σε Δήμαρχο, Αντιδημάρχους.
 22. Περί ακύρωσης της αριθμ. 14/2017 απόφασης ΔΣ Κλήρωση αιρετού μέλους και αναπληρωματικού για την συγκρότησης επιτροπής παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής οχημάτων έτους 2017 και συγκρότηση α) Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών και λοιπού υλικού για επισκευή οχημάτων και β) Καλής εκτέλεσης εργασιών επισκευής οχημάτων έτους 2017  προμηθειών του Δήμου Σαμοθράκης.
 23. Περί έγκρισης β’  Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017.

 

 1. Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών.
 2. Περί αποδοχής δωρεάς αυτοκινήτου στον Δήμο από πολίτη.
 3. Περί συμμετοχής του Δήμου στην δράση Let’s do it creece.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Παπάς Παναγιώτης

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας»

Ξεκινάει τη ∆ευτέρα 27 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00 πµ η υποβολή αιτήσεων για συµµετοχή στο νέο πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση σε θέσεις πλήρους απασχόλησης 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» του ΟΑΕ∆. ∆ικαιούχοι της επιταγής επανένταξης είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης και οι δικαιούχοι επιδόµατος µακροχρόνιων ανέργων, οι οποίοι µπορούν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα εφόσον αποφασίσουν να µετατρέψουν το επίδοµα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας». Το πρόγραµµα επιχορηγεί για 12 µήνες ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισµούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς Περιορισµένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που απασχολούν έως 10 άτοµα σε πλήρη απασχόληση και ενδιαφέρονται να προσλάβουν δικαιούχους της «επιταγής επανένταξης». Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη µίας επιχείρησης στο πρόγραµµα είναι να µην έχει προβεί σε µείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριµήνου πριν την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης. Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν οι επιδοτούµενοι άνεργοι στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της διάρκειας της τακτικής επιδότησης ανεργίας, είτε αρχικής είτε συνέχισής της. Η εγκριθείσα επιδότηση (είτε αρχική είτε λόγω συνέχισης) πρέπει να είναι τουλάχιστον πεντάµηνης διάρκειας. Επίσης, µπορούν να συµµετέχουν οι επιδοτούµενοι µακροχρόνια άνεργοι για τους οποίους υπολείπονται τουλάχιστον 2 µήνες επιδότησης. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει υποχρεωτικά τα δύο ακόλουθα στάδια: • Το πρώτο στάδιο διαρκεί όσο και το υπολειπόµενο διάστηµα τακτικής επιδότησης του δικαιούχου «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». Σε αυτό το στάδιο ως µηνιαίο ποσό επιχορήγησης για πλήρη απασχόληση και ασφάλιση 25 ηµερών ορίζεται το µηνιαίο ποσό που αναγράφεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» του δικαιούχου, όπως αυτό διαµορφώνεται κάθε φορά. Για τους επιχορηγούµενους δικαιούχους της «επιταγής επανένταξης στην
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Εθνικής Αντίστασης 8, Άνω Καλαµάκι, e-mail: [email protected]

2
αγορά εργασίας» λόγω µακροχρόνιας ανεργίας ορίζεται το επίδοµα µακροχρονίων ανέργων, ύψους 200 ευρώ µηνιαίως και επιπλέον ηµερήσιο ποσό επιχορήγησης ύψους 8 ευρώ . • Το δεύτερο στάδιο περιλαµβάνει το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται από τη λήξη του α΄ σταδίου και µέχρι να συµπληρωθούν οι 12 µήνες. Ως ποσό επιχορήγησης για το β’ στάδιο του προγράµµατος ορίζεται το ποσό των 360 ευρώ για κάθε µήνα πλήρους απασχόλησης και µέχρι 25 ηµεροµίσθια το µήνα, για τους επιχορηγούµενους. Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στo πρόγραµµα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.oaed.gr) αίτηση υπαγωγής – υπεύθυνη δήλωση που εµπεριέχει την εντολή κενής θέσης, (εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις), µε την προϋπόθεση ότι έχουν παραλάβει κλειδάριθµο από τα ΚΠΑ2 ΟΑΕ∆ της περιοχής τους, µε τον οποίο έχουν πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ (eservices). Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται µε συστατικό σηµείωµα µόνο από την αρµόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστηµα που θα απασχοληθούν. Η σύσταση γίνεται σύµφωνα µε τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατοµικά Σχέδια ∆ράσης κατά τη διαδικασία της εξατοµικευµένης προσέγγισης. Οι άνεργοι που υποδεικνύονται από το ΚΠΑ2 καλούνται, εφόσον το επιθυµούν, να συµµετέχουν στο πρόγραµµα µετατρέποντας το επίδοµα ανεργίας σε επιταγή επανένταξης. Αναλυτικότερα, οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής στο ανωτέρω πρόγραµµα αναγράφονται στη σχετική ∆ηµόσια Πρόσκληση που είναι αναρτηµένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr)