Νομικά αβάσιμη είχε κρίνει από το 2013 ο Συνήγορος του Πολίτη τη βάση υπολογισμού της κράτησης 4% υπέρ κλάδου ασθενείας

ια το ζήτημα σχετικά με τη βάση υπολογισμού της εισφοράς συνταξιούχων 4% υπέρ Κλάδου Ασθένειας σε είδος, μετά τις διαδοχικές μειώσεις των συντάξεων, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε, από τον Αύγουστο του 2013 εκπονήσει σχετικό πόρισμα το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.synigoros.gr/?i=health-and-social-welfare.el.amfisbitiseis-eisfores.187067.

Με το πόρισμά του αυτό, το οποίο απηύθυνε προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και το οποίο παρέμεινε αναπάντητο, ο ΣτΠ ζητούσε ο υπολογισμός της εισφοράς να γίνεται επί του μεικτού ποσού των συντάξεων λαμβάνοντας υπόψη τις διαδοχικές μειώσεις που επιβλήθηκαν σε αυτές.

Πιο συγκεκριμένα ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριζε, ότι ο τρόπος υπολογισμού της κράτησης 4% υπέρ του κλάδου ασθένειας, όπως εφαρμοζόταν, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι μέχρι τότε μειώσεις, ήταν εσφαλμένος, ως νομικά αβάσιμος, και θα έπρεπε να επανεξεταστεί.

Προσκλήση Οικονομικής Επιτροπής 12 -19/7/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 12-7-2017

Αρ.Πρωτ.4161
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Ιουλίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί κατακύρωσης μέρους του διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ποτών για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Σαμοθράκης και προμήθεια γάλατος για τους υπαλλήλους του Δήμου (Ν.53361/2-10-2006) .»
2. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ταχυδρομικών τελών.

3. Περί έγκρισης απαλλαγής υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εισιτηρίων container μεταφοράς απορριμμάτων.

4. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων container μεταφοράς απορριμμάτων.

Βελτίωση και αναβάθμιση υποδομών δημοτικού σχολείου Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Περίληψη Διακήρηξης ΜΕ ΑΔΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών

Η Διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) έχοντας υπόψη τη με αριθμ. 12694/28-06-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 2272/Β/04-07-2017) καλεί τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών» να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 01 Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00.

http://www.oaed.gr/-/demosia-prosklese