Περί έγκρισης κοινοχρήστου χώρου στους Κάτω Καρυώτες Σαμοθράκης

ΑΔΑ: Ω9Β3Ω1Λ-ΒΟ1 AΠΟΣΠΑΣΜΑ Αρ. Πρωτ:941/26-2-2018 Από το πρακτικό της 4ης /17-2-2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης. Στη Σαμοθράκη σήμερα 17-2-2018 ημέρα Σάββατο  και ώρα 18:30  το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε  σε  τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αρίθμ. πρωτ.: 675/13-2-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του […]