Εφαρμογή της οδηγίας 2014/45/ΕΚ «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΚ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ»

Θέμα: Εφαρμογή της οδηγίας 2014/45/ΕΚ «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΚ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ»   Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ εναρμόνισης οικ. 49372/3352/2017 (Β΄ 2726), από 1η Ιουνίου 2018, ( Τροποποιητική της ΑΔΑ Εφαρμογή της οδηγίας 2014/45/ΕΚ https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9C30465%CE%A7%CE%98%CE%9E-7%CE%A1%CE%9B?inline=true ), εξαιρούνται της υποχρέωσης για περιοδικό […]