Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου κ. Γαλατούμου Νικόλαου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΑΔΑ: Ψ3ΠΧΩ1Λ-66Μ  ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                              Σαμοθράκη 13/11/2018                                                                                              Αρίθμ. πρωτ.: 6189                                                        ΑΠΟΦΑΣΗ: 407 ΘΕΜΑ: «Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου κ. Γαλατούμου Νικόλαου»                                        Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ […]