Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 22/3/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 18-3-2019

Αρ.Πρωτ:1286

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στην 5η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Μαρτίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:15 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί προσφυγής και ανάθεσης των εργασιών ‘’Καθαρισμός Επισκευή και Αποκατάσταση Γεωτρήσεων’’.
2. Περί προσφυγής και ανάθεσης του έργου ‘’Εξοπλισμός Γεώτρησης στην περιοχή Τρύπα Καμαριώτισσας’’.
3. Περί προσφυγής και ανάθεσης του έργου ‘’ Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στον οικισμό Χώρα Σαμοθράκης’’.
4. Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου της μελέτης ‘’Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (ΤΧΣ) Δήμου Σαμοθράκης’’.
5. Περί προσφυγής και ανάθεσης της ΄΄προμήθειας σωλήνων – αντλίας και λοιπών εξαρτημάτων για ζημίες ύδρευσης και τις ανάγκες αντιμετώπισης του φαινομένου της λειψυδρίας όλων των δημοτικών υποδομών.΄΄
6. Περί προσφυγής και ανάθεσης ΄΄της προμήθειας λοιπών εξαρτημάτων για ζημίες ύδρευσης και τις ανάγκες αντιμετώπισης του φαινομένου της λειψυδρίας των οικισμών΄΄.
7. Περί τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το οικονομικό έτος 2019 του Δήμου Σαμοθράκης.

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β’ κύκλος)

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β’ κύκλος)

Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες 4 κατηγορίες παρεμβάσεων:

  1. Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις
  2. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς Οργανισμούς

III. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων

  1. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Περίοδος υποβολής

από 28/3/2019 έως 29/5/2019 (και ώρα 16:00)

Όροι και προϋποθέσεις

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεωνέργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες.

Οι προτάσεις της Παρέμβασης IV «Σφραγίδα Αριστείας», θα πρέπει να υλοποιηθούν στη χρονική διάρκεια που έχει εγκριθεί από το Πρόγραμμα H2020 – SME Instrument.

Η ένταση της ενίσχυσης  κυμαίνεται από 25–80%, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και την επιλέξιμη δραστηριότητα/ δαπάνη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ: https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=4315

 

 

Κέντρο Κοινότητας

Δήμου Σαμοθράκης

25510 98 097