ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟ 16/6 ΕΩΣ 28/6 2019

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ– BUS TIMETABLE
ΑΠΟ 16/06/2019 ΕΩΣ 28/6/ 2019 ΕΚΤΟΣ ΣΚ

ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ- ΧΩΡΑ  / KAMARIOTISSA- CHORA
Αναχωρήσεις- Departs: 07.15  09.30  11.45  13.45  16.00   18.45  20.10
Επιστροφές- Returns:   07.25   09.40  11.55  13.55  16.10   18.55  20.20
Εκτίμηση Διάρκειας διαδρομής – Estimated Duration of the route 10 λεπτά /min
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ- ΑΛΩΝΙΑ- ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ-ΛΑΚΚΩΜΑ -ΠΡ ΗΛΙΑΣ
KAMARIOTISSA- ALONIA-XIROPOTAMOS-LAKOMA-PR. ILIAS
Αναχωρήσεις-Departs:   06.30* 10.15*  14.00    16.15
Επιστροφές-Returns:     06.50  10.35    14.20     16.35
Εκτίμηση Διάρκειας διαδρομής 20λεπτά –Estimated duration of the route 20 min
Μόνο τα δρομολόγια με * κάνουν στάση στον Ξηροπόταμο- Only routes marked with * pass from Xiropotamos
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ- ΠΑΛΙΑΠΟΛΗ- ΚΑΡΥΩΤΕΣ-ΘΕΡΜΑ – ΦΟΝΙΑΣ*
KAMARIOTISSA-PALIAPOLI-KARIOTES-THERMA-FONIAS
Αναχωρήσεις- Departs:   07.40   12.00*   14.05   17.30   19.00*
Επιστροφές – Returns:     08.00  12.20    14.35   17.50   19.30
Εκτίμηση Διάρκειας διαδρομής 30λεπτά –Estimated duration of the route 30 min
Μόνο τα δρομολόγια με * φτάνουν μέχρι Φονιά- Only routes marked with * reach Fonias

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΕΧΡΙ 28/6/2019 WEEKENDS ROUTES TILL 28/6/2019

  ΣΑΒΒΑΤΟ– SATURDAY ΚΥΡΙΑΚΗ-SUNDAY
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ –ΧΩΡΑ
Kamariotisa- Chora
11.50   17.20 13.50   17.20
Επιστροφές– Returns 12.00   17.30 14.00   17.25
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ- ΦΟΝΙΑΣ
Kamariotisa-Fonias
12.05   16.30 14.05   16.30
Επιστροφές-Returns 12.35   17.00 14.35  17.00

 Τα δρομολόγια με έντονο χρωματισμό εκτελούνται από το ΚΤΕΛ Ν ΕΒΡΟΥ τα λοιπά από τον ΔΗΜΟ

Πληροφορίες ΚΤΕΛ 2551026479 –  ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ   2551041218
Routes in bold are run by KTEL tel 25510 26479
Rest of them  by Samothraki Mun tel 2551041218

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Σαμοθράκης στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α’) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή  θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019, ήτοι έως και 16.07.2019.

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4611/2019, δηλ. έως 16.09.2019 (άρθρο 111 Ν. 4611/2019).

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, ήτοι έως και 16.07.2019.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Δ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου Σαμοθράκης(Υπεύθυνη Επικοινωνίας κα Παπανικολάου Μυρσίνη τηλ.2551350805)

                                                                  ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ