Υποτροφίες ΑΛΦΑ Μικρά Νησιά – Περικλής Λύτρας

Σύμφωνα με το παρακάτω link  οι απόφοιτοι της Σαμοθράκης περιλαμβάνονται στους δικαιούχους. Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχουν ΟΛΟΙ οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το ΙΕΚ ΑΛΦΑ και ΟΛΟΙ οι απόφοιτοι Γυμνασίου (τουλάχιστον) για την ΑΛΦΑ επιλογή, που κατάγονται φυσικά από μικρά νησιά.   https://www.smallislands.org/18/1/archives_news/?recID=98. Υποτροφίες ΑΛΦΑ Μικρά Νησιά – Περικλής Λύτρας   To ΙΕΚ ΑΛΦΑ […]

Απόφαση Δημάρχου αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων ως μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Σαμοθράκη: 10/9/2019 Αριθμ. Πρωτ.: 4514 ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημάρχου αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων ως μέλη Οικονομικής Επιτροπής Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθμ.: 297 Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Έχοντας υπ’ όψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58,59,61,92 και 93 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα […]