Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας – “Φορέας Αρωγός”

Στόχος των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. Οι επιχειρήσεις των ΣΣΚ μπορούν να χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες, καινοτόμες παραγωγικές διαδικασίες (process level), διοικητική/οργανωτική καινοτομία (system level), κ.α.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δημόσιοι ερευνητικοί/τεχνολογικοί φορείς
  • Επιχειρήσεις
  • Λοιπά Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα

Περίοδος υποβολής

από 26/9/2019 έως 29/11/2019 (ώρα 14:00)

Όροι και προϋποθέσεις

Επενδυτικά Σχέδια & επιδότηση Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) … ” src=”cid:[email protected]″ alt=”https://www.espa.gr/Style%20Library/Images/icon-expand.jpg” border=”0″ class=”Apple-web-attachment Singleton” style=”opacity: 1;”>

Επενδυτικά Σχέδια & επιδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) επιχορηγουμένων ενεργειών του Φορέα Αρωγού στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) επιχορηγουμένων ενεργειών του Φορέα Αρωγού, για τους υπόλοιπους θεματικούς τομείς, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ.

Επιδότηση από 50% έως 65%.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Ως «Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται η νομική οντότητα (Φορέας Αρωγός) που θα διαχειριστεί τον Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας, εκπληρώνοντας τον ορισμό και τις προϋποθέσεις του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας

Ο Φορέας Αρωγός δύναται να είναι δημόσιος ερευνητικός/τεχνολογικός φορέας, επιχείρηση, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.

Ειδικότερα, Φορείς Αρωγοί δύνανται να είναι:

1. Δημόσιοι ερευνητικοί/τεχνολογικοί φορείς: Κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, η οποία διενεργεί και οικονομικές δραστηριότητες (δεδομένου ότι η συμμετοχή των φορέων αυτών στη Πρόσκληση, αφορά σε οικονομική δραστηριότητα του Φορέα) και η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από τις οικονομικές αυτές δραστηριότητες διαχωρίζονται σαφώς από τις μη οικονομικές και με λογιστική παρακολούθηση.

Οι ως άνω φορείς θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν νομίμως στην Ελλάδα μέχρι την χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης.

2. Επιχειρήσεις: κάθε οντότητα, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ).

Λοιπά Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σε δεδομένη αγορά και δεν εμπίπτουν στους κανόνες του εμπορικού δικαίου, αποτελούν δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Πρόσκλησης, εφόσον έχουν συσταθεί νομίμως και τηρούν βιβλία σύμφωνα με το Ν. 4308/2014.

Χρόνος υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: 24 μήνες με δυνατότητα 6μηνης παράτασης.

Τι χρηματοδοτείται

  • Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού
  • Λειτουργικές δαπάνες σε δαπάνες προσωπικού και διοικητικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων)

 

Περισσότερες πληροφορίες:

  • Ιστοσελίδα δημοσίευσης

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=53&cs=

  • Πηγή:

https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=4555

Έκθεση φωτογραφίας «Η Σαμοθράκη της δεκαετίας του ’80 με τη ματιά του αρχαιολόγου Δημήτρη Μάτσα».

Οι Εφορείες Αρχαιοτήτων Ροδόπης και Έβρου σε μια κοινή προσπάθεια γνωριμίας του κοινού με το ανακαινισμένο και υπό επανέκθεση Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης συμμετέχουν στον φετινό εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2019 με μια περιοδική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Η Σαμοθράκη της δεκαετίας του ’80 με τη ματιά του αρχαιολόγου Δημήτρη Μάτσα» η οποία εγκαινιάστηκε το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Σαμοθράκης.

Την εκδήλωση προλόγισαν η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Έβρου κα Δ.Τερζοπούλου, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης κος Ν.Γαλατούμος, η  προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ροδόπης κα Χρ. Καραδήμα και παρουσίασε ο Αρχαιολόγος Δημήτρης Μάτσας.

 

Οι φωτογραφικές λήψεις της έκθεσης χρονολογούνται από το 1981 μέχρι το 1989, την πρώτη δεκαετία της παρουσίας στη Σαμοθράκη του αρχαιολόγου Δημήτρη Μάτσα και παρουσιάζουν   την αρμονική σχέση του ανθρωπογενούς με το φυσικό περιβάλλον.

 

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό Σαββατοκύριακα 10.00-13.00 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019 ενώ για άλλες ημέρες και ώρες κατόπιν συνεννοήσεων στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 25310 22411 και 25510 98059. Η Είσοδος είναι ελεύθερη.

 

Στη συνημμένη φωτογραφία από αριστερά προς τα δεξιά: ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Νίκος Γαλατούμος, ο Αρχαιολόγος Δημήτρης Μάτσας, η Προϊσταμένη Εφορίας Αρχαιοτήτων Έβρου Δόμνα Τερζοπούλου, η Προϊσταμένη Εφορίας Αρχαιοτήτων Ροδόπης Χρύσα Καραδήμα και η Αντιδήμαρχος Σαμοθράκης Κατερίνα Καραμήτσου Γιαννέλου.