Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 9-10-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 8-10-2019

 

Αρ.Πρωτ: 5011

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

  1. Γρηγόραινας Ιωάννης
  2. Καραμήτσου Κατερίνα
  3. Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

4.Βίτσας Αθανάσιος

  1. Τερζή Αναστασία
  2. Σαράντος Γεώργιος

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 18η  δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω επείγουσας ανάγκης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής παραβόλων και ανάθεση σε δικηγόρο υπόθεσης που εκδικάσθηκε ήδη μόνο με εξουσιοδότηση  εγκαίρως για να μην προκληθεί ζημία σε βάρος του Δήμου ) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 9η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης.
  2. Έγκριση έκδοσης εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών παραβόλων.

 

Δελτίο Ενημέρωσης για την 3η τροποποίηση πρόσκλησης συμμετοχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αλιεία και Θάλασσα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Αλεξανδρούπολη, 3-10-2019

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝAT. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ                 

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

 

Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ: 3η Τροποποίηση πρόσκλησης ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους φορείς δυνητικών δικαιούχων για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «αλιεία και Θάλασσα» με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες»

 

Το Τμήμα αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί η 3η τροποποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα» με τίτλο «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες» με αριθ.1517/21-06-2019 (ΑΔΑ:9Ψ9ΔΔ4653ΠΓ-ΑΧΓ).

Η τροποποίηση της πρόσκλησης αφορά την παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων μέσω του ΟΣΠ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση hhtp://logon.osp.gr/, η οποία είναι η 31-12-2019 και ώρα 14:00, καθώς και τους φορείς που εμπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου (τηλ.2551357152 κ. Τοπούζη Δημήτριο), καθώς και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ (τηλ.2131501155,151 κα Καλλιόπη Κόντσα).