Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 28η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5-11-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη,5-11-2019

Αρίθμ. Πρωτ.: 5573

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 28η  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 28η   δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίασή του για το έτος 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις  5-11-2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα  19:00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτάκτου χαρακτήρα του θέματος της συνεδρίασης» (που προέκυψε από την ανάγκη εκλογής εκπροσώπων του Δήμου Σαμοθράκης στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ¨  και έχει επείγοντα χαρακτήρα λόγω δεσμευτικών προθεσμιών).

 

ΘΕΜΑ: 2Ο « Περί εκλογής Δημοτικών Συμβούλων ως εκπροσώπων του Δήμου Σαμοθράκης στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

 

ΘEMA: 3o «Έγκριση 2ης τροποποίησης κατανομής επιχορήγησης του Δήμου Σαμοθράκης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και προγραμματισμός δράσεων»

 

(Σύμφωνα με το αρίθμ. πρωτ.: 5088/4-11-2019 έγγραφο της  Διαχειριστικής Αρχής  ΑΜΘ  με θέμα: «Συμπληρωματικά στοιχεία για την εξέταση της πρότασης θα πρέπει να αποσταλεί  έως τις 13/11/2019 η απόφαση ανάληψη δαπάνης ποσού  28.329,06  € για την κάλυψη της δαπάνης του προϋπολογισμού της πράξης με τίτλο ¨ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨ , το θέμα δεν χωράει αναβολής προκειμένου να μην διακινδυνεύσει  η ένταξη της πράξης)

 

ΘΕΜΑ: 4o«’Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019»

(Προκειμένου να δημιουργηθεί ΚΑΕ εξόδου  με τίτλο ¨ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨ κατόπιν του αρίθμ. πρωτ.: 5088/4-11-2019 έγγραφο της  Διαχειριστικής Αρχής  ΑΜΘ  με θέμα: «Συμπληρωματικά στοιχεία για την εξέταση της πρότασης¨, το θέμα δεν χωράει αναβολής προκειμένου να μην διακινδυνεύσει  η ένταξη της πράξης)

 

Ο Πρόεδρος

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
 2. Αντωνίου Ιωάννης
 3. Βίτσας Αθανάσιος
 4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
 5. Γλήνιας Στυλιανός
 6. Γρηγόραινας Ιωάννης
 7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
 8. Κυλίμος Νικόλαος
 9. Παλκανίκος Ιωάννης
 10. Παπάς Παναγιώτης
 11. Πρόξενος Χρήστος
 12. Σαράντου Γεώργιος
 13. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
 14. Τερζή Αναστασία
 15. Φωτεινού Σαράντος
 16. Χανός Γεώργιος

17.Φωτεινού Φωτεινός

 

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)