Ανακοίνωση τμήματος Άσκηση στην εφηβική ηλικία¨

                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνουμε ότι ξεκινάει η υλοποίηση του τμήματος ¨Άσκηση στην εφηβική ηλικία¨ (αριθμός αθλούμενων 20) στα πλαίσια του προγράμματος Άθληση για όλους περιόδου έως 15/6/2020, στην κλειστή αίθουσα και το ανοιχτό γήπεδο Γυμνασίου- Λυκείου Σαμοθράκης.

Ττο πρόγραμμα απευθύνεται σε εφήβους ηλικίας από 13 έως 18 ετών, θα πραγματοποιείται τις ημέρες Τρίτη και Τετάρτη και ώρα 8:00 μμ.μ. έως 9:30 μ.μ.  (μηνιαία εισφορά 10,00 €).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν  αιτήσεις  συμμετοχής στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης που βρίσκεται στην Χώρα Σαμοθράκης- ισόγειο κτιρίου Πνευματικού Κέντρου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Με την αίτησή τους  οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Ιατρική βεβαίωση από καρδιολόγο ή παθολόγο (ενήλικες) ή παιδίατρο (για παιδιά)
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας
 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και πιστοποιητικό γέννησης
 4. Εκκαθαριστικό εισοδήματος
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εφόσον είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων)
 6. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (εφόσον υπάρχει)

 

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από τριμελής επιτροπής που συγκροτείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.

 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον εγκεκριμένο αριθμό των συμμετεχόντων για τα προγράμματα και τις δράσεις του παρόντος κανονισμού θα  επιλέγονται ως συμμετέχοντες οι αιτούντες με την υψηλότερη μοριοδότηση στην κατάταξη με βάση τα κάτωθι κριτήρια:

 • Μόνιμος κάτοικος και δημότης………………………………………………50 μόρια
 • Άνεργοι (για κάθε μήνα ανεργίας)…………………………………..…….…5 μόρια
 • Οικογενειακό εισόδημα (5.000,00 € + 1.500,00 € για κάθε εξαρτώμενο μέλος) έως…………………………………………………………………..…………..……100 μόρια
 • Πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων (για κάθε τέκνο)……………….……10 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργηθεί κλήρωση παρουσία των ενδιαφερόμενων.

 

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

 

Καπετανίδου Στυλιανή/ΠΕ1 Διοικητικού

 

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 31/1/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  27-1-2020

Αρίθμ. Πρωτ.: 370

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής               

                                                                        Επιτροπής

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 31η του μηνός Iανουαρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

 

ΘΕΜΑ:1ο Περί έγκρισης μελετών και τευχών δημοπράτησης του έργου ‘’Δημιουργία χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Παλιό Σχολείο Αλωνίων’.

 

 

ΘΕΜΑ:2Ο Περί αναγκαιότητας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων και έγκριση διενέργειας ανάθεσης αυτής.

 

ΘΕΜΑ:3ο Περί έγκρισης μίσθωσης χώρου από ιδιώτη για κατασκευή γεώτρησης στον Προφήτη Ηλία Σαμοθράκης.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

Πίνακας αποδεκτών:

1.Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

2.Βίτσας Αθανάσιος

3.Γρηγόραινας Ιωάννης

4.Γιαννέλου – Καραμήτσου Κατερίνα

5.Τερζή Αναστασία

 1. Σαράντος Γεώργιος