ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ»

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ:

 

 • Ηλεκτρονικά απευθείας από τον αιτούντα (με κωδικούς taxisnet) χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση www.epidomagennisis.gr ή
 • Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης (τηλ. 2551098097)

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού για το οποίο θα χορηγηθεί το επίδομα γέννησης
 • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό σημείωμα και Ε1
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια διαμονής σε ισχύ
 • Πρόσφατη βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκομίζει επιπρόσθετα βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • IBAN τραπεζικού λογαριασμού (δεν απαιτείται έγγραφο)
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email
 • Κινητό τηλέφωνο
 • Οποιοδήποτε έγγραφο προκύψει κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης (π.χ. άδεια παραμονής σε ισχύ)

 Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή, θα πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένα και να φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE)

 • Οι αλλοδαπές μητέρες θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα από το 2012
 • Σε περίπτωση που έχει αποβιώσει η μητέρα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου της μητέρας
 • Δικαστική απόφαση ή ανάθεση επιμέλειας ή συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου όπου απαιτείται