Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30/9/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  25/9/2020

Αρίθμ. Πρωτ.: 5686

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της

                                                                Οικονομικής Επιτροπής

                                                               (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 26η  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30/9/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​​ από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την από 11-3-2020 ΠΝΠ​​ ¨Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ Covid​​ -19​​ και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του¨ (ΦΕΚ Α’ 55) και​​ την​​ αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Θέμα : 1o «Περί ανάκλησης του αρίθμ. πρωτ.: 5604/17-10-2018 αιτήματος χρηματοδότησης μελετών του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στα πλαίσια της αρίθμ. πρωτ: 104773_17/9-8-2017 πρόσκλησης του Τ.Π.& Δ. και έγκριση υποβολής σε αντικατάσταση νέου  αιτήματος χρηματοδότησης τοπογραφικής και υδραυλικής μελέτης του έργου με τίτλο ¨Εκσυγχρονισμός εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Προφήτη Ηλίᨻ

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί έγκρισης υποβολής ένταξης της πράξης ¨Κατασκευή καλτεριμιών στον οικισμό Καμαριώτισσας του Δήμου Σαμοθράκης¨ στο ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης (κωδ. 63.1-CLLD.1) για υποβολή προτάσεων για «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3.: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014) στο πλαίσιο της προτεραιότητας 4 του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020».

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Περί έγκρισης υποβολής ένταξης της πράξης ¨ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡ. ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ¨ στο ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης (κωδ. 63.1-CLLD.1) για υποβολή προτάσεων για «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3.: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014) στο πλαίσιο της προτεραιότητας 4 του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020».

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

                                                                           Γαλατούμος  Νικόλαος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΓΡΗΓΟΡΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3.ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΜΟΡΑΛΗ- ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
5. ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ- ΜΕΛΟΣ Ο.Ε.

 

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

 

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30-9-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  25-9-2020

Αρίθμ. Πρωτ.: 5683

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου στην 19η   δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2020,που θα διεξαχθεί στις 30-9-2020 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 20.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει και την από 11-3-2020 ΠΝΠ ‘Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνιού covid-19  και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ Α΄55) και την αρ.πρωτ.:18318/13-3-2020 (ΑΔΑ):9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που δεν χωρούν αναβολής για τους λόγους που αναφέρονται:                                                      

 

ΘΕΜΑ: 1ο  «Περί τροποποίησης της αρίθμ. 141/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Περί αποδοχής ένταξης πράξης : «ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5034581 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020¨ ως προς τον προϋπολογισμό»

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Έγκριση κατανομής ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών οικ. έτους 2021»

 

ΘΕΜΑ: 3ο «Έγκριση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2021»

 

ΘΕΜΑ: 4ο «Έγκριση εγγραφής παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  για το έτος 2020-2021»

 

ΘΕΜΑ: 5ο «Αντικατάσταση μελών επιτροπής Παραλαβής Καυσίμων ετών 2019-2020 που ορίστηκαν με την αριθμ. 217/28-8-2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

ΘΕΜΑ: 6ο «Περί ορισμού μέλων επιτροπής για διενέργεια ελέγχου χρηστών ποτιστρών»

ΘΕΜΑ: 7ο  «Περί έγκρισης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Χώρας στο Ο.Τ. Γ177»

ΘΕΜΑ: 8ο «Περί αντικατάστασης Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ: 9ο «Περί αντικατάστασης Προέδρου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαμοθράκης»

                                                                                Ο Πρόεδρος

Φωτεινού Φωτεινός

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαο

Δημοτικοί Σύμβουλο

  1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
  2. Αντωνίου Ιωάννης
  3. Βίτσας Αθανάσιος
  4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
  5. Βασιλειάδου Σωτηρία
  6. Γρηγόραινας Ιωάννης
  7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
  8. Κυλίμος Νικόλαος
  9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Σαράντου Γεώργιος

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

  1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)