Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28-12-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 24-12-2021

Αρίθμ. Πρωτ :6424

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ».

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 22η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 28-12-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:30μμ. διά περιφοράς.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί κατανομής πίστωσης ποσού 2.967,50 € (συμπληρωματική κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021), στις σχολικές μονάδες του

Δήμου Σαμοθράκης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα

προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης».

ΘEMA: 2ο «Περί τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας ΚΔΑΠ Δήμου Σαμοθράκης ως προς το άρθρο 8 – Ωράριο Λειτουργίας».

ΘΕΜΑ: 3ο Έγκριση Τροποποίησης εκθέσεων παρακολούθησης Β΄ Τριμήνου,  Α΄Εξαμήνου 2021 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού».

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί έγκρισης έκθεσης 3ου Τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού».

ΘΕΜΑ: 5ο«Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» .

ΘΕΜΑ: 6ο «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών του Δήμου».

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά την λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη

2. Αντωνίου Ιωάννης

3. Βίτσας Αθανάσιος

4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

5. Βασιλειάδου Σωτηρία Προέδρος ΔΣ

6. Γρηγόραινας Ιωάννης

7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

8. Κυλίμος Νικόλαος

9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Τόλιου Βασιλική

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

16. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)