Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 18η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7-11-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                   

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  3-11-2022

Αρίθμ. Πρωτ.:5183

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 18η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ»

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 18η δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασή του για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ. 55384/30-9-2022) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 375/Α.Π.39167/2-6-2022 των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει δια ζώσης στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου στις 7-11-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. για συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : «  Περί συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του
αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2022
».

 

ΘΕΜΑ 2ο : «Περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής δωρεών α) απινιδωτή, β) απολιθωμάτων και πετρωμάτων, γ) εξοπλισμού γυναικολογικού ιατρείου».

 

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση συμφώνου αδελφοποίησης του Δήμου Σαμοθράκης με τον  Δήμο Ρόμαν Ρουμανίας) και εξουσιοδότηση υπογραφής».

 

 

ΘΕΜΑ 4ο  : «Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022».

 

ΘΕΜΑ 5ο : «Περί έγκρισης ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του υπόλογου εντάλματος προπληρωμής Λοιπές δαπάνες για λειτουργία Βοήθεια στο σπίτι».

 

ΘΕΜΑ 6ο : «Περί αύξησης ωραρίου της καθαρίστριας του δημοτικού σχολείου Λακκώματος Μοσχόβου Ειρήνης κατά δυόμιση ώρες λόγω ολοήμερης λειτουργίας του σχολείου»

 

 

ΘΕΜΑ 7ο : «Περί έγκρισης ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του υπόλογου εντάλματος προπληρωμής Παγίας Προκαταβολής»

 

ΘΕΜΑ 8ο : «Περί ανάκλησης της απόφασης 137/2022 περί ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του υπόλογου εντάλματος προπληρωμής Παγίας Προκαταβολής»

 

 

ΘΕΜΑ 9ο  :«Περί ανάκλησης της απόφασης 37/2022 περί «Ενημέρωσης ΔΣ και παροχή διευκρινήσεων κατόπιν εγγράφου της Προϊσταμένης της οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορά στον τρόπο λειτουργίας της».

 

ΘΕΜΑ 10ο :«Περί ανάκλησης της απόφασης 29/2022 ορθή επανάληψη περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών και μόνο κατά την περίπτωση 6».

 

ΘΕΜΑ: 11ο  :«Περί εξέτασης Αιτημάτων Πολιτών».

 

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος

 

Βασιλειάδου Σωτηρία

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
 2. Αντωνίου Ιωάννης
 3. Βίτσας Αθανάσιος
 4. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
 5. Βασιλειάδου Σωτηρία
 6. Γρηγόραινας Ιωάννης
 7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
 8. Κυλίμος Νικόλαος
 9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Τόλιου Βασιλική

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

 1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 7-11-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                   

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                             Σαμοθράκη 02/11/2022

Αρίθμ. Πρωτ: 5149

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής

             

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 24η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022»

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 24η τακτική δημόσια συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 07-11-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ: 1o «Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και διενέργειας διαγωνισμού για το έργο με τίτλο ‘’Επισκευή Στέγης Δημοτικού Σχολείου Λακκώματος’’ προϋπολογισμού 22.741,48 € λόγω αναθεώρησης της μελέτης 44/2022»

 

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθ. 221 του ν.4412/2016 για την διενέργεια διαδικασιών ανάδειξης του αναδόχου και την υπογραφή σύμβασης της μελέτης ‘’Ωρίμανση και σύνταξη μελετών αποχετευτικών δικτύων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και  εκσυγχρονισμού εσωτερικών δικτύων ύδρευσης  οικισμών»

 

ΘΕΜΑ: 3ο  «Περί ακύρωσης της αριθμ. 51/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Περί σύστασης παγίας προκαταβολής για το έτος 2022»

ΘΕΜΑ: 4ο «Περί σύστασης παγίας προκαταβολής για το έτος 2022»

 

ΘΕΜΑ: 5ο «Περί αποδοχής δωρεάς εξοπλισμού γυναικολογικού ιατρείου  από την Σιδηροπούλου Χαρά»

 

ΘΕΜΑ: 6ο «Έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό (Ρομάνσκι Βουλγαρίας) του Αντιδημάρχου κ. Γλήνια Ιωάννη και της Αντιδημάρχου κα. Βασιλειάδου Σωτηρίας στα πλαίσια αδελφοποίησης του Δημου Σαμοθράκης με τον Δήμο Ρομάνσι»

 

ΘΕΜΑ: 7Ο «Περί εισήγησης 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 προς το Δημοτικό Συμβούλιο»

 

ΘΕΜΑ: 8ο «Αποδοχή χρηματοδότησης και ανάληψη υλοποίησης της δράσης για την ανακαίνιση και αναβάθμιση του ΚΕΠ Δήμου Σαμοθράκης στο πλαίσιο της πράξης «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»

 

ΘΕΜΑ: 9ο «Περί έγκρισης δαπανών και απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ασφαλειών και οχημάτων και απαλλαγής υπολόγου»

 

ΘΕΜΑ: 10Ο «Περί έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου για υποθέσεις του Δήμου»

 

 

Ο Πρόεδρος

 

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
 2. Γρηγόραινας Ιωάννης
 3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

 1. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)