Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 25η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 17/11/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 17/11/2022

Αρίθμ. Πρωτ: 5443

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 25η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022»

Καλείστε να προσέλθετε στην 25η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 κατά τις προβλέψεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), επί των κάτωθι θεμάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα που σχετίζεται με την ωρίμανση των υποέργων της υπό ένταξη πρότασης στο πλαίσιο της αριθ. 1084/29.6.2022 Πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ» με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ. πρωτ.: 1296/1-8-2022 πρόσκλησης με κωδικό 08-ΕΠΑΝΕΛ Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039 έκδοση: 2 με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος ¨Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ¨ του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης¨» και λόγω χρονικών προθεσμιών της υποβολής μέχρι στις 30/11/2022 για συζήτηση και λήψη θεμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 17 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. (αποστείλατε την ψήφο σας, από 14:00 έως 14:30 στο email: anastasia.terzi@yahoo.com ή στο τηλέφωνο 698008281),

ΘΕΜΑ: 1o «Περί έγκρισης έκτακτου χαρακτήρα της συνεδρίασης»

ΘΕΜΑ: 2ο «Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για ωρίμανση υποέργων της υπό ένταξη πρότασης στο πλαίσιο της αριθ. 1084/29.6.2022 Πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ» με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε με την αρίθμ. πρωτ.: 1296/1-8-2022 πρόσκλησης με κωδικό 08-ΕΠΑΝΕΛ Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039 έκδοση: 2 με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος ¨Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ¨ του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης¨»

  Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα

2. Γρηγόραινας Ιωάννης

3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη

4. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

6. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)