Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 21η ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ δια περιφοράς 6/12/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ            Σαμοθράκη  05/12/2022

Αρίθμ. Πρωτ.: 5713

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

  Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

                                                                                       Ορθή επανάληψη

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 21η ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ δια περιφοράς»

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 21η έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2022 διά περιφοράς για λόγους που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ.69439/2-12-2022) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 375/Α.Π.39167/2-6-2022 των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει,  6-12-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. έως 14:00 μ.μ. για λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο  : «Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022» (Το θέμα έχει έκτακτο και επείγον χαρακτήρα διότι πρέπει να τακτοποιηθούν οι κωδικοί κρατήσεων και  μισθοδοσίας προκειμένου εγκαίρως να προχωρήσει η μισθοδοσία των εργαζομένων).


 

 

Η Πρόεδρος

 

Βασιλειάδου Σωτηρία

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

  1. Αντωνάκη – Μόραλη Χρυσάνθη
  2. Αντωνίου Ιωάννης
  3. Βίτσας Αθανάσιος
  4. 4.Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
  5. 5. Βασιλειάδου Σωτηρία
  6. 6. Γρηγόραινας Ιωάννης
  7. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
  8. Κυλίμος Νικόλαος
  9. Παλκανίκος Ιωάννης

10.Παπάς Παναγιώτης

11.Πρόξενος Χρήστος

12.Τόλιου Βασιλική

13.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

14.Τερζή Αναστασία

15.Φωτεινού Σαράντος

  1. Γλήνιας Ιωάννης

17.Φωτεινού Φωτεινός

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 27η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022 6/12/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 01/12/2022
Αρίθμ. Πρωτ: 5866

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 27η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2022»

Καλείστε να προσέλθετε στην 27η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 06-12-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση παραλαβής  μελέτης με τίτλο Oικονομοτεχνική Μελέτη στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης Αξιοποίησης και Αναβάθμισης Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Δήμου Σαμοθράκης».

ΘΕΜΑ: 2ο «Περί εισήγησης 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 προς το Δημοτικό Συμβούλιο»

ΘΕΜΑ: 3ο «Έγκριση παραλαβής μελέτης με τίτλο Αρχιτεκτονική Μελέτη στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης Αξιοποίησης και Αναβάθμισης Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Δήμου Σαμοθράκης»

 

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πίνακας αποδεκτών:
Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Γιαταγάνη Κωνσταντίνα
2. Γρηγόραινας Ιωάννης
3. Καραμήτσου – Γιαννέλου Αικατερίνη
4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
5.Τερζή Αναστασία
6. Γλήνιας Ιωάννης
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)