Ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων για την εκπόνηση Μελέτης αποχέτευσης οικισμών Θερμών & Camping , Χώρας – Αλωνίων και Ε.Ε.Λ. Θερμών & Camping και Xώρας – Αλωνίων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-TED-ΑΔΑΜ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ολοκλήρωση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Σαμοθράκης

Ο Δήμος Σαμοθράκης πρόσφατα ολοκλήρωσε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), το οποίο αποτελεί υποχρέωση για όλους του Δήμους της χώρας στο πλαίσιο της προώθησης της ηλεκτροκίνησης (Ν.4710/2020), με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Με το Σ.Φ.Η.Ο. χωροθετούνται σημεία φόρτισης και θέσεις στάθμευσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε οικισμούς του Δήμου Σαμοθράκης, λαμβάνοντας υπόψη χωροταξικά, πολεοδομικά, συγκοινωνιακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά καθώς και τις απόψεις φορέων και πολιτών του Δήμου.

Συγκεκριμένα μέσα από μια επιστημονική μεθοδολογία πρόβλεψης των τάσεων της ηλεκτροκίνησης και ορθολογική διαδικασία εντοπισμού των βέλτιστων σημείων χωροθετούνται στον Δήμο Σαμοθράκης 14 ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ στα παρακάτω σημεία:

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟΥ (ΕΓΣΑ 87)

ΜΕΓΕΘΟΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ (ΙΣΧΥΣ)

1

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

624704.40

4481463.60

N3 (35KVA)**

2

ΧΩΡΑ

629101.10

4481368.80

N3 (35KVA)**

3

ΘΕΡΜΑ

635753.60

4483919.90

N3 (35KVA)**

4

ΒΑΡΑΔΕΣ

638447.30

4483581.20

N3 (35KVA)**

5

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

624686.10

4481362.08

N4 (55KVA)

6

ΧΩΡΑ

629107.54

4481258.03

N3 (35KVA)**

7

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

624707.60

4481477.10

N2 (25KVA)

8

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

624674.90

4481344.50

N4 (55KVA)

9

ΘΕΡΜΑ

635596.70

4484569.50

N4 (55KVA)

10

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ

624671.90

4481288.70

N6 (135KVA)

11

ΘΕΡΜΑ

635721.00

4483924.90

N6 (135KVA)

12

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

630813.06

4476543.29

N3 (35KVA)**

13

ΛΑΚΩΜΑ

629454.22

4476282.26

N3 (35KVA)**

14

ΑΛΩΝΙΑ

627697.94

4479825.77

N3 (35KVA)**

Η σταδιακή εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός της επόμενης τριετίας, σύμφωνα και με τον εθνικό προγραμματισμό.

Η χρέωση μπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες με βάση τη μέθοδο φόρτισης και τύπο χρέωσης.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 71287/6443, οι αποδεκτές μέθοδοι φόρτισης των συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων που δύνανται να εγκατασταθούν σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων είναι η μέθοδος 3 (Mode 3 AC Charging) και η μέθοδος 4 (Mode 4 DC Charging), όπως καθορίζονται από το πρότυπο IEC 61851−1 «Electric Vehicle Conductive Charging System.

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται από ΚΥΑ 42863/438.

Την εκπόνηση του σχεδίου φόρτισης οχημάτων για τον δήμο μας υλοποίηση με βάση την 2540/2022 απόφαση Δημάρχου Σαμοθράκης, η «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ».

Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας, υλοποιήθηκε σε ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ, ως εξής:

Στάδιο 1 «Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης Διαδικασία Επιλογής Χωροθέτησης Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο – Σενάρια Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Φόρτισης Η/Ο» που περιλαμβάνει συνοπτικά τα: Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, Β. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο, Δ. ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο, Ε. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο.

Στάδιο 2 «Συμμετοχικές διαδικασίες Διαβούλευση»

Στάδιο 3 «Ολοκλήρωση Φακέλου Εφαρμογή Σχεδίου»