Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 29-3-2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 29-3-2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                   Σαμοθράκη  24/3/2015

                                                                                                 Αρίθμ. Πρωτ.: 1274

                                                                        ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                      Συμβουλίου

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 7η  δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις     29-3-2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ.με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του:

 1. Περί διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων οικ. έτους 2015
 2. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου- Λυκείου οικ. έτους 2014
 3. Έγκριση διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων τοπικών εορτών, εθνικών επετείων κ.λ.π. για το οικ. έτος 2015
 4. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
 5. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης οικ. έτους 2015
 6. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) διαφόρων προμηθειών του Δήμου
 7. Έγκριση χορήγησης άδειας υδραυλικής εγκατάστασης στον Ελαιοκομικό Συνεταιρισμό Σαμοθράκης για την υδροδότηση του υπό κατασκευή νέου ελαιοτριβείου
 8. Έγκριση χορήγησης προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος (καφενείο) στον Παπανικολάου Ξενοφών στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης
 9. Έγκριση αντικατάστασης άδειας λειτουργίας καταστήματος (καφέ-εστιατόριο- πιτσαρία) στη Χώρα Σαμοθράκης, από τον FANTECHIBERNARDOGIOVANNI στον Ασικέλη Βασίλειο
 10. Έγκριση εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης (ΑΗΗΕ) αποβλήτων  ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και σύμφωνου συνεργασίας με την εταιρεία «Aνακύκλωση Συσκευών Α.Ε.»
 11. Έγκριση μετακίνησης Δήμαρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου
 12. Αιτήσεις πολιτών

  Ο Πρόεδρος

                

                                                                                         Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:

Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Γαλατούμος Νικόλαος

2. Βάβουρα Ευαγγελία

3. Πρόξενος Χρήστος

4. Βογιατζής Ιωάννης

5. Στεργίου Εμμανουήλ

6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

7. Γλήνιας Μιχαήλ

8. Κορδώνια Ευγενία

9. Κουτράκη Μαρία

10.Ταμπάκης Νικόλαος

11.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη

12. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος

13.Ατζανός Παναγιώτης

14. Φράγκου Μισέντου Άννα

15. Φωτεινού Φώτιος

16. Λάζαρης Αλέξανδρος

Δημοσιοποίηση:

1. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο