Πρακτικό 6 – Δημοτικό Συμβούλιο 9/3/2011

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρακτικό 6 - Δημοτικό Συμβούλιο 9/3/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6/9-3-2011 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης.

Στη Σαμοθράκη σήμερα 9-3-2011 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αρίθμ. 1452/4-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήμου Σαμοθράκης και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σαμοθράκης οικ. έτους 2011»

Αριθμ. Απόφαση: 56

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων

ήταν:             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Γαλατούμος Νικόλαος- Δημ.   Σύμβ.  1. Αζτανός Παναγιώτης    – Δημ. Σύμβ.
 2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »         »     2. Γερονικολάκης Ανέστης-   »      »
 3. Βίτσας Αθανάσιος-             »         »     3. Παπάς Παναγιώτης-           »      »
 4. Γλήνιας Πέτρος –                »         »     4. Κεχαγιόγλου Στυλιανός-    »     »
 5. Γιαραμάνης Χρήστος –       »         »         (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
 6. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος-»        »          νόμιμα)
 7. Κυλίμος Νικόλαος –            »         »
 8. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη-» »
 9. Γιαννέλου Πολύμνια –         »         »
 10. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος –»        »
 11. Σαράντος Κωνσταντίνος –     »        »
 12. Ατζανός Παναγιώτης-            »        »
 13. Λάζαρης Αλέξανδρος –          »        »

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος του Δήμου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με τις παρ.1-8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:

«Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο.

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης.

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.

Ο προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

 

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 267 του ν. 3852/10 για την πρώτη εφαρμογή του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:

«1. Οι δήμοι που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο καταρτίζουν τον προϋπολογισμό τους εντός του πρώτου τριμήνου του 2011.

2.Στον προϋπολογισμό του νέου δήμου, εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις των συνενούμενων δήμων ή κοινοτήτων. Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του νέου δήμου και πάντως όχι αργότερα από την ανωτέρω προθεσμία, οι προϋπολογισμοί των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του 2010. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, δεν επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό των συνενούμενων δήμων και κοινοτήτων, πλην αυτών που αφορούν στις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών”.

 

Σύμφωνα με την περίπτωση δ άρθρο 9 Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011 για το έτος 2011, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί ο οικονομικός προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα

 

Η εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 2/2011 απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή κατά την περιπτ. δ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010.

 

Η οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη συνέταξε σύμφωνα με την περίπτ. α’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 το σχέδιο του Προϋπολογισμού το οποίο και υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 3/2011   απόφασή της.

 

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’)

«3.Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπ’ όψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα, για μεν τα έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.»

 

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε για τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2011

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε

– την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

– τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010

– την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010

– τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,

– την ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β’)

– το γεγονός ότι στο Δήμο Σαμοθράκης δεν υπάρχουν Δημοτικές Ενότητες

– την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011

– Την υπ’ αριθ. 2/2011  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή

– Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Σαμοθράκης  του έτους  2011, όπως συντάχθηκε με την αριθ. 3/2011  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση όπου διατυπώθηκαν οι απόψεις των συμβούλων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Α. Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του έτους 2011 όπως εμφανίζονται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και ο οποίος ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει:

Α. ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΣΟΔΑ.…………………………………………..………1.834.593,92 €

ΕΚΤΑΚΤΑ  (ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ)…………………..………..280.108,31  €

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ……………………………………..136.536,32 €

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ………………………………………………………0,00 € ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ

ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ………………………………………………180.686,71€

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΣΦ. ΦΟΡΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ…………12.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ……………..510.769,34 €

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ…………………………………762.054,48 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ……………..………………………3.716.766,08 €

Β. ΕΞΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ……………………………………….…1.155.564,46 €

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΩΝ………………..486.407,14 €

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ………………………………………………93.293,74 €

ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ………………………………………..25.771,83 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ……………………….…..277.207,90 €

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ…………………..335.651,28 €

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ………156.915,25 €

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ…………………………..37.000,00 €

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΓΟΡΕΣ…………………………………………………………….…….8.468,90 €

ΕΡΓΑ……………………………………………………………………253.304,71 €

ΜΕΛΕΤΕΣ………………………………………………………………423.225,07 €

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ……………………………………….…0,00 €

ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ…………………….455,625,11 €

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ…………………………………………………………8.304,69 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ…………………………………………….…3.716.776,08 €

 

Β. Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα να υποβληθεί στον Ελεγκτή Νομιμότητας (μέχρι την τοποθέτησή του στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης) εντός δεκαπέντε (15) ημερών για έλεγχο.

 

Γ. Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος.

 

Δ. Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «πρόγραμμα διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται.

 

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι ως εξής:

1. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη για τους παρακάτω λόγους:

 • Ως προς τους λόγους που μειοψήφησε ως μέλος της οικονομικής επιτροπής  στο θέμα ¨Περί καταρτίσεως προϋπολογισμού έτους 2011¨ ήτοι: «Η οικονομική επιτροπή καταρτίζει τον προϋπολογισμό και δεν προσκομίζεται σε αυτήν σχέδιο προϋπολογισμού μίση ώρα πριν την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την έγκριση του προϋπολογισμού».
 • Ως προς το γεγονός ότι ο εν λόγω προϋπολογισμός δεν δίνει αναπτυξιακή προοπτική στον τόπο
 • Ως προς τις χαμηλές προϋπολογισθείσες εισπράξεις από μισθώματα, τέλη παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων, παραβάσεις Κ.Ο.Κ., τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων .
 • Ως προς την προϋπολογισθείσα παρακράτηση από το Δήμο της τοκοχρεωλυτικής δόσης του δανείου έτους 2010 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης και την αδυναμία εξόφλησης από την ίδια εφόσον είχε  κερδοφορία από την διαχείριση του κάμπινγκ.
 • Ως προς τις προϋπολογισθείσες δαπάνες καταβολής εισφορών από συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυα και ενώσεις τα οποία λειτουργούν με μορφή μη κερδοσκοπικής εταιρίας, σε σχέση με  τα οφέλη μέχρι σήμερα της συμμετοχής του Δήμου σε αυτά.
 • Ως προς τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες για αμοιβές εποχιακού προσωπικού και ειδικού συνεργάτη
 • Ως προς το προϋπολογιζόμενο πόσο για εκπόνηση μελετών
 • Ως προς την παράβλεψη πρόβλεψης δαπανών για βελτίωση παροχής υπηρεσιών και ορθολογικής διαχείρισης όπως π.χ.  προμήθεια υδρομέτρων με σύστημα  ηλεκτρονικής καταγραφής μετρήσεων
 • Ως την προϋπολογιζόμενη δαπάνη κάλυψης αμοιβής σύμβασης έργου με δασκάλα κεραμικής εφόσον δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα, έσοδα που να απορρέουν από αυτή τη σύμβαση.

2. Γιαννέλου Πολύμνια για τους ίδιους λόγους που μειοψήφησε η κα. Μόραλη – Αντωνάκη

3. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος για τους ίδιους λόγους που μειοψήφησε η κα. Μόραλη – Αντωνάκη

4. Σαράντος Κωνσταντίνος για τους ίδιους λόγους που μειοψήφησε η κα. Μόραλη – Αντωνάκη

5. Ατζανός Παναγιώτης

 • Ως προς το γεγονός ότι ο εν λόγω προϋπολογισμός δεν δίνει αναπτυξιακή προοπτική στον τόπο και δεν συνάδει με το προεκλογικό πρόγραμμα του συνδυασμού του οποίου υπήρξε υποψήφιος.
 • Ως προς τις χαμηλές προϋπολογισθείσες εισπράξεις από μισθώματα, τέλη παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων, παραβάσεις Κ.Ο.Κ., τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων και πρότεινε την αναδρομή καταβολή των βεβαιωθέντων προαναφερόμενων εσόδων όχι πέραν του έτους 2010 διότι λόγω οικονομικής κρίσης οι επαγγελματίες δεν  θα μπορέσουν να ανταποκριθούν
 • Ως προς τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες για αμοιβές εποχιακού προσωπικού, ειδικού συνεργάτη και σύμβασης μίσθωσης έργου
 • Ως προς το γεγονός ότι δεν προβλέπονται επαρκής πιστώσεις για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, δράσεις και δομές καθώς η οικονομική κρίση απαιτεί επίθεση, μονόδρομος  είναι ο πολιτισμός, η ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής, η προβολή και η διαφήμιση για τον τουρισμό και στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ. έτος 2011  δεν προβλέπονται δαπάνες προβολής τουρισμού, πολιτισμού, για άσκηση κοινωνικής πολιτικής (ενίσχυση μονογονεϊκών οικογενειών, πολυτέκνων, ΑΜΕΑ κ.λπ.), οικονομική ενίσχυση τοπικών συλλόγων κ.ά.

6. Λάζαρης Αλέξανδρος για τους ίδιους λόγους που μειοψήφησε ο κ. Ατζανός Παναγιώτης και ως προς το προϋπολογιζόμενο ποσό για εκπόνηση μελετών σε σχέση με το σύνολο του προϋπολογιζόμενου ποσού των επενδύσεων και πρότεινε την δημιουργία ισχυρού εισπρακτικού μηχανισμού, δίκαιης είσπραξης εσόδων και επανεξέταση τρόπου εκμετάλλευσης του δημοτικού κάμπινγκ για αύξηση των αποδόσεων.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                  Τα Μέλη            Ο Γραμματέας

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος                             (Υπογραφές)

 

 

Ο Δήμαρχος                      Ακριβές Απόσπασμα

Χανός Γεώργιος                            Ο Δήμαρχος

 

Χανός Γεώργιος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο