Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 7/8/2913

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 7/8/2913

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σαμοθράκη 31-7-2013

Αρ.Πρωτ.:5146

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Σταφυλάς Ιωάννης

6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 7η  του μηνός Aυγούστου έτους 2013, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής 

Χανός Γεώργιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 1. Περί εγκρίσεως εντάλματος προπληρωμής καυσίμων.
 2. Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.
 3. Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.
 4. Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
 5. Περί απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας».
 6. Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου «Συντήρηση κύριου οδικού δικτύου».
 7. Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών».
 8. Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου «Συντήρηση εγκαταστάσεων κάμπινγκ».
 9. Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου « Περίφραξη Κάμπινγκ».
 10. Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου «Συντήρηση Γεωτρήσεων»
 11. Περί έκθεσης εσόδων- εξόδων β’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
 12. Περί κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου Αποκατάστασης ΧΑΔΑ  στις θέσεις Βαράδες –Θέρμα και Τούρλι του Δήμου Σαμοθράκης.
 
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο