ΕΣΠΑ: Προδημοσίευση Νέου Προγράμματος για Εμποριο, Μεταποίηση, Τουρισμό, Υπηρεσίες

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΣΠΑ: Προδημοσίευση Νέου Προγράμματος για Εμποριο, Μεταποίηση, Τουρισμό, Υπηρεσίες

Αναρτήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ανεπίσημη προδημοσίευση της προκήρυξης του ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ επιδότησης επιχειρήσεων των κλάδων ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ συνολικού προϋπολογισμού 450 εκ. για υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ως 250 εργαζόμενους με ποσοστά επιδότησης από 40 ως 60% ανάλογα το μέγεθος της εταιρίας και τον τόπο υλοποίησης.

Η επίσημη προκήρυξη αναμένεται προσεχώς.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση ισχύουν τα παρακάτω:

Α. Επιλέξιμοι φορείς:

Είναι υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις που:
1. λειτουργούν νόμιμα και διαθέτουν όλες τις απαραίτητες άδειες σε ισχύ
2. την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση απασχόλησαν ως 250 εργαζόμενους σε ΕΜΕ 
3. δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ειδική εκκαθάριση κλπ
4. δεν είναι προβληματικές
5. διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ 2008 οι υφιστάμενες και οι νέες ή θα αποκτήσουν οι υπό σύσταση.
6. Έχουν μέσο κύκλο εργασιών την τελευταία τριετία από 30.000€ ως 50.000.000€ για μεταποίηση και τουρισμό 
και από 20.000€ ως 50.000.000€ για εμπόριο και υπηρεσίες.

Β. Επιλέξιμες επενδύσεις: 

 Διαμόρφωση κτηρίων και χώρων 
 Ειδικές εγκαταστάσεις: ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, υδραυλικών  εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων μεταφοράς 
πεπιεσμένου αέρα και ατμού, εγκαταστάσεων εξαερισμού, γερανογέφυρες κ.λ.π.
 Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού  εξοπλισμού και μεταφορικών 
μέσων  για την μεταφορά ειδών εντός της μονάδας 
 Προμήθεια και εφαρμογή ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού,
 Αγορά τεχνογνωσίας ή απόκτηση δικαιωμάτων – χρήσης τεχνογνωσίας (ως 10% του προϋπολογισμού).
 Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001/2000, ISO 14000, 
HACCP, κ.τ.λ..
 Δαπάνες σύνδεσης με ειδικούς οργανισμούς και  ηλεκτρονικές πηγές παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών
 Ενέργειες προώθησης και προβολής 
 Δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας περιβάλλοντος και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 
μόνο για την κάλυψη των αναγκών της εταιρίας ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΗ (καθεστώς αυτοπαραγωγού)
 Αμοιβή συμβούλου για την υποβολή της αίτησης και την παρακολούθηση – διοίκηση του έργου ως 2.000€

Γ. Όρια Προϋπολογισμού, Ποσοστά Επιδότησης, Διάρκεια υλοποίησης
Όριο Προϋπολογισμού: Μεταποίηση-Τουρισμός: 30.000€ ως 300.000€ Εμπόριο-Υπηρεσίες: 20.000€ ως 100.000€. 
Το μέγιστο ύψος του προϋπολογισμού της πρότασης θα είναι συνάρτηση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΣΠΑ: Προδημοσίευση Νέου Προγράμματος για Εμποριο, Μεταποίηση, Τουρισμό, Υπηρεσίες

Ίδια Συμμετοχή: 40-60% ανάλογα το μέγεθος της εταιρίας και τον τόπο υλοποίησης.

Δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ίδιας συμμετοχής για την υποβολή πρότασης. Εφ΄ όσον υπάρχει πρέπει να 
αποδειχθεί και να μην είναι μικρότερη από 25% του συνολικού προϋπολογισμού.  
Το σύνολο της ίδιας συμμετοχής μπορεί να προέρχεται και από τραπεζικό δανεισμό.
Διάρκεια υλοποίησης: 18 μήνες για μεταποίηση και τουρισμό και 12 μήνες για εμπόριο και υπηρεσίες

7 Απριλίου 2012 -πηγη:targetbs.gr

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο