Διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ελαιοκτήματος του Δήμου Σαμοθράκης.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση  ελαιοκτήματος  του Δήμου Σαμοθράκης.

Διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την

εκμίσθωση  ελαιοκτήματος  του Δήμου Σαμοθράκης.

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης

Έχοντας υπόψη:

1. το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81),

2. το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06),

3. την υπ’ αριθμ. 209/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:

«Περί καθορισμού δημοτικών κτημάτων και ελαιοκτημάτων προς εκμίσθωσηκαι

4. την υπ’ αριθμ. 98/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:

«Περί καθορισμού κατώτατου ορίου μισθώματος και όρων της διακήρυξης για την εκμίσθωση   ελαιοκτήματος του Δήμου Σαμοθράκης»

Προκηρύσσουμε

δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση  ελαιοκτήματος του Δήμου Σαμοθράκης, ως εξής:

Άρθρο 1: Περιγραφή της καλλιεργούμενης έκτασης

Η καλλιεργούμενη έκταση βρίσκεται :

ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΑ

Α/Α

Θέση

Προτεινόμενο κατώτατο τίμημα σε €

1

Μεταξίνι

250,00

Άρθρο 2: Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ.270/81, που έχει ορισθεί με την υπ’ αριθμ.98/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι δημότες κάτοικοι του Δήμου που δεν

οφείλουν στο Δήμο από παρελθόντα οικονομικά έτη.

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα επαναλαμβάνεται ανάμεσα σ’ όλους τους δημότες και αν και στην περίπτωση αυτή η δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετέχει σ’ αυτή οποιοσδήποτε.

Άρθρο 3: Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 25-11-2013, ημέρα Δευτέρα από ώρα 10:00 το πρωί (λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για την συμμετοχή στη δημοπρασία), στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σαμοθράκης , μεταξύ δημοτών κατοίκων του Δήμου που δεν οφείλουν στο Δήμο από παρελθόντα οικονομικά έτη.

Στην περίπτωση που αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις

2/12/2013 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, μεταξύ όλων των

δημοτών του Δήμου.

Αν και η δεύτερη δημοπρασία αποβεί άκαρπη θα επαναληφθεί στις 9-12-2013 ημέρα

Δευτέρα την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο και μπορεί να συμμετέχει σ’ αυτή

οποιοσδήποτε.

Άρθρο 4: Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς

ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΑ

Α/Α

Θέση

Τιμή πρώτης προσφοράς ετήσιο σε Ευρώ

4

Μεταξίνι

250,00

Κάθε αντιπροσφορά πρέπει να είναι ανώτερη τουλάχιστον κατά 0,50€/στρέμμα από την αμέσως προηγούμενη.

Άρθρο 5: Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει εγγυητή, που θα υπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας και στη συνέχεια το συμφωνητικό, καθιστάμενος αλληλέγγυος της σύμβασης, στερούμενος του δικαιώματος της διζήσεως και διαιρέσεως.

Άρθρο 6: Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση από το Δήμο για τυχόν βλάβη στο χώρο από θεομηνία, πυρκαγιά, πλημμύρα κ.λ.π.

Άρθρο 7: Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να

παρουσιαστεί με τον εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή συμφωνητικού, που για λογαριασμό του Δήμου υπογράφει ο Δήμαρχος, αλλιώς κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και γίνεται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του.

Στην περίπτωση που στην νέα δημοπρασία θα επιτευχθεί μικρότερο μίσθωμα, ο τελευταίος πλειοδότης και εγγυητής του θα είναι συνυπεύθυνοι απέναντι στο Δήμο.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών η σύμβαση

θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Άρθρο 8: Διάρκεια εκμίσθωσης- αναπροσαρμογή μισθώματος

Η μίσθωση αρχίζει με την υπογραφή του συμφωνητικού και λήγει στις

Οκτωβρίου 2017 χωρίς καμία αναπροσαρμογή.

Άρθρο 9: Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται στην οικονομική υπηρεσία με την υπογραφή του συμφωνητικού για τον πρώτο χρόνο, και στις αρχές του έτους για τα επόμενα χρόνια .

.

Τα τέλη χαρτοσήμου όπως Δημόσιος και Κοινοτικός Φόρος κ.λ.π, θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 10: Εγγύηση και δικαιολογητικά συμμετοχής

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, αίτηση συμμετοχής με τα στοιχεία του συμμετέχοντος (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ, ΑΦΜ, τηλέφωνο) και τα εξής:

1. Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακατάθεσης σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης και συγκεκριμένα ποσού:

ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΑ

Α/Α

Θέση

Τιμή πρώτης προσφοράς ετήσιο σε Ευρώ

Εγγυητική επιστολή

4

Μεταξίνι

250,00

25,00

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη με ποσό ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος, η οποία θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης.

2. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

3. Βεβαίωση μη οφειλής (δημοτική ενημερότητα) του Δήμου Σαμοθράκης.

4. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας.

Άρθρο 11: Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 12: Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 13: Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή

απαγορεύεται απολύτως.

Άρθρο 14: Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή

μείωση του μισθώματος ή και λύση των συμβάσεων άνευ αποχρώντος λόγου.

.

Άρθρο 15: Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη της δημοπρασίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του «Προγράμματος Δι@ύγεια» και θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Σαμοθράκης , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 270/1981.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν  αποκλειστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

]

Άρθρο 16: Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του

δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 17: Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το γραφείο Εσόδων

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Συγκριμένα οι πληροφορίες παρέχονται

από τον αρμόδιο υπάλληλο Χονδρό Σταύρο στη Διεύθυνση: Χώρα Σαμοθράκης– Τηλέφωνο: 2551350802 -τηλεομοιοτυπία: 2551041204.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους

ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην υπηρεσία. 

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης

Χανός Μ. Γεώργιος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο