Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 26-4-2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 22/4/2013

Αρ.Πρωτ.:2041

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Σταφυλάς Ιωάννης

6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Απριλίου έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 1. Περί εξέταση ένστασης για την προμήθεια λεωφορείου ΒΑΝ.
 2. Έγκριση πίνακα οικονομικού προγραματισμού (στοχοθεσία,μηνιαίοι τριμηνιαίοι στόχοι) προυπολογισμού 2013 του Δήμου Σαμοθράκης.
 3. Περί έγκρισης ενεργειών για την είσπραξη οφειλών παρελθόντων ετών.
 4. Περί έγκρισης εσόδων εξόδων 1ου τριμήνου για έλεγχο υλοποίησης προυπολογισμού έτους 2013.

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 26-4-2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                         Σαμοθράκη 22/4/2013

                                                                        Αρίθμ. Πρωτ.: 2043

                                                                        ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                    Συμβουλίου

                                                                                    (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 8η τακτική δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2013,σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνειστο δημοτικό κατάστημα στις 264-2013 ημέρα Παρασκευή ώρα 19.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

 1. Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού αποτελέσματος Δήμου Σαμοθράκης

     έτους 2013

 1. Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού αποτελέσματος Πνευματικού Κέντρου

     Δήμου Σαμοθράκης έτους 2013

 1. Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού αποτελέσματος Κέντρου Κοινωνικής

     Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σαμοθράκης έτους 2013

 1. Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού αποτελέσματος Κοινωφελούς

     Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης οικ. έτους 2013

 1. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 1ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης

             του προϋπολογισμού έτους 2013

     6.   Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣΔΑΑ για Πολιτική Προστασία

     7.   Περί αναμορφώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2013

     8.   Περί τροποποιήσεων ετήσιου προγράμματος δράσης και του τεχνικού προγράμματος έτους 2013

     9. Έγκριση έκδοσης εγγυητικής για την υπογραφή σύμβασης χρηματοδότησης των ενταγμένων πράξεων του Δήμου Σαμοθράκης από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), Άξονας εφαρμογής 4 ¨Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER, Μέτρο 4.1. ¨Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης¨

   10.   Έγκριση παραλαβής της ηλεκτρολογικής μελέτης του έργου ¨Ανάπλαση και ανάδειξη παραλίας Κήπων Σαμοθράκης¨

   11. Έγκριση παραλαβής της ηλεκτρολογικής μελέτης του έργου ¨Ανάπλαση ανάδειξη παραλίας Παχιάς Άμμου Σαμοθράκης¨

   12. Έγκριση παραλαβής της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου ¨Ανάπλαση ανάδειξη

         και τουριστική αξιοποίηση ορεινού όγκου Σαμοθράκης¨

   13. Έγκριση παραλαβής της τοπογραφικής μελέτης του έργου ¨Ανάπλαση ανάδειξη

         και τουριστική αξιοποίηση ορεινού όγκου Σαμοθράκης¨

   14. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης της πράξης ¨Βιολογικός Καθαρισμός

           οικισμού Καμαριώτισσας¨ (Μελέτη – Κατασκευή) στο Ε.Π. Μακεδονίας- Θράκης Άξονας προτεραιότητας: 09 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΑΜΘ , Κατηγορία πράξης: «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Ανάπτυξη Παράκτιων και Νησιωτικών περιοχών»

15.     Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης της πράξης ¨Ανάδειξη ορεινού όγκου Σαμοθράκης¨ στο Ε.Π. Μακεδονίας- Θράκης – Άξονας προτεραιότητας: 09 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΑΜΘ , Κατηγορία πράξης: «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Ανάπτυξη Παράκτιων και Νησιωτικών περιοχών»

16.     Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης της πράξης ¨Ανάπλαση και ανάδειξη παραλίας Κήπων και Παχιάς Άμμου¨ στο Ε.Π. Μακεδονίας- Θράκης – Άξονας προτεραιότητας: 09 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΑΜΘ , Κατηγορία πράξης: «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Ανάπτυξη Παράκτιων και Νησιωτικών περιοχών»

17.     Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης της πράξης ¨Μονάδα φροντίδας

         ηλικιωμένων¨ στο Ε.Π. Μακεδονίας- Θράκης – Άξονας προτεραιότητας: 09

         «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΑΜΘ, Κατηγορία πράξης:

         «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Ανάπτυξη Παράκτιων και Νησιωτικών περιοχών»

 1. Περί ανάκλησης της αρίθμ. 79/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Περί

       συμπληρωματικής μελέτης του έργου ¨Μετεγκατάσταση Δημοτικού σφαγείου για  

       περιβαλλοντικούς λόγους¨

 1. Περί ανταλλαγής δημοτικού ακινήτου (με ιδιωτικό ακίνητο ίσης αξίας) για την      

       προώθηση κατασκευής ελαιοτριβείου νήσου Σαμοθράκης.

 1. Περί αποδοχής παραχώρησης τμημάτων οικοπέδων από Τρυφωνίδη Μιχαήλ και Νάκου Παναγιώτα σε κοινή χρήση για κοινόχρηστο χώρο (δρόμο) στην περιοχή Άνω Καρυώτες Σαμοθράκης.
 2. Έγκριση χορήγησης αδειών μουσικής στον Ταμπάκη Γεώργιο (καφετέρια στην Καμαριώτισσα) και Σαρίκα Θεόδωρο (καφετέρια- αναψυκτήριο στη Καμαριώτισσα).
 3. Περί οφειλών (τέλη, φόροι κ.λ.π.) προς τον Δήμο παρελθόντων ετών
 4. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
 5. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου

                                                                                       Ο Πρόεδρος

                                                                               Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

2. Γιαννέλου Πολύμνια

 1. 3.   Γλήνιας Πέτρος
 2. 4.   Κεχαγιόγλου Στυλιανός
 3. 5.   Γαλατούμος Νικόλαος
 4. 6.   Γιαραμάνης Χρήστος
 5. 7.   Σκαρλατίδης Αθανάσιος
 6. 8.   Παπάς Παναγιώτης
 7. 9. Κυλίμος Νικόλαος

10. Γερονικολάκης Ανέστης

11. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη

12. Σταφυλάς Ιωάννης

13. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος

14. Σαράντος Κωνσταντίνος

15. Ατζανός Παναγιώτης

16. Λάζαρης Αλέξανδρος

17. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

19. Ράδιο Σαμοθράκη