ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ        ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

 

                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ

 

Από το Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σαμοθράκης γίνονται γνωστά τα παρακάτω:

Με το άρθρο 24 του Ν.4304 /2014(ΦΕΚ Α΄234/23-10-2014)αναβίωσε η ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν.4257/2014(ΦΕΚ Α΄93 /14-4-2014).

Ετσι , δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης και καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους ως εξής:

 

(α) για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και 31/12/2009, με την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3801/2009:

-Σε εφάπαξ εξόφληση, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα και έκπτωση 10% επί της αρχικής οφειλής

Σε τμηματική εξόφληση, μέχρι 24 δόσεις(όχι μικρότερες από 150,00),με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.

 

(β)για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 μέχρι και 30/10/2014:

-Σε εφάπαξ εξόφληση, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα

Σε εξόφληση με δόσεις:

            -για οφειλές έως 5000,00 μέχρι 24 δόσεις(όχι μικρότερες από € 100,00) με απαλλαγή των προσαυξήσεων κατά ποσοστό 80%

            -για οφειλές από 5000,01 έως 10.000,00 μέχρι 48 δόσεις με απαλλαγή των προσαυξήσεων κατά ποσοστό 50%

            -για οφειλές από 10.000,00 έως 20.000,00 μέχρι 72 δόσεις, με απαλλαγή των προσαυξήσεων κατά ποσοστό 30%

            -για οφειλές από 20.000,01 και πάνω, μέχρι 100 δόσεις ,με απαλλαγή των προσαυξήσεων κατά ποσοστό 10%.

            Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων  οφειλών μέχρι 30-10-2014.

              Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον οικείο Δήμο μέχρι 30-11-2014.Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζετε από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία μέρα εργάσιμη μέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

             Είναι δυνατή η καταβολή των οφειλών σε λιγότερες των προβλεπόμενων δόσεων ύστερα από σχετική αίτηση του οφειλέτη. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας  που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων και επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνίας της αίτησης υπαγωγής, πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο(8,05% σήμερα), το οποίο και παραμένει σταθερό καθ΄όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

               H καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται  την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

-δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς

-καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα,

-δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά,

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου μας (Παπανικολάου Μυρσίνη τηλ.2551350805)

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο